ทัวร์คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 6วัน 5คืน TG   //ราคา 23,999 บาท//

ทัวร์คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 6วัน 5คืน TG //ราคา 23,999 บาท//

คุนหมิง - ต้าหลี - หมู่บ้านสี่โจว - สี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง
06.30 น.
พร้อมกันที่ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 3-4 *** สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60 เที่ยวบินออกจากสุวรรณภูมิ เวลา 09.15 น. ชึ่งเป็นเที่ยวบินที่จอดแวะรับผู้โดยสารที่เชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อไปยังคุนหมิง ใช้เครื่องลำเดิม
11.35 น.
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ สู่คุนหมิง โดยใช้ลำเดิม
10.50 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น.
ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฉู่สง
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIANHUA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง
ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น.
เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (2 ชั่วโมง-ทางด่วน) เดินทางถึงต้าหลี่
นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
ชมหมู่บ้านสี่โจว ชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถ้วย การดื่มชาสามรสเดิมทีเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่มีเกียรติของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณ และแพร่หลายไปสู่ชุมชนจนทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็คือ "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คิด" "ชาขม" เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ำผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคิด" ใส่เครื่องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ด้วย ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาในเขตนี้ไม่เคยเห็นทะเล จึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่า “ไห่” ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อร์ไห่”
นำท่านเดินเล่นชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่า ตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ
13.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แล้วเดินทางสู่เมืองลี่เจียง เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ (180 ก.ม. – 3 ชั่วโมง)
ถึงลี่เจียงนำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (สุกี้น้องแซลมอน)
พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว www.agoda.com/adange-hotel/hotel/lijiang-cn.html 1317 Xianggeli Ave, Gucheng, Lijiang, Yunnan, 674100 โทรศัพท์:+86 888 516 6666
วันที่สาม
ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เมืองเก่า
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี แล้ว
นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดย ยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร
นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ลงจากเขาหิมะมังกรหยก
นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้
13.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี
นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง
จากนั้นชมวัดยี่เฟิง วัดในพุทธศาสนานิกายลามะ
แล้วนำท่านไปชมภาพวาดไป๋ซา ภาพวาดทางศาสนาที่มีลายเส้นนุ่มนวล สีสันสดใส มีการเลือกใช้สีดำ สีเงิน สีเขียวเข้ม สีทอง สีแดง ในการวาด มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ต่อเนื่องมาถึงราชวงศ์ชิง ราว 600 ปี ศิลปะภาพวาดไป๋ซาสะท้อนให้เห็นถึงศาสนาและวัฒนธรรมต่างสาขาในยุดนั้นที่ผู้คนมีความเชื่อถือปฏิบัติ อันได้แก่ พุทธ ลามะ เต๋า นาซี ตงปา ฯลฯ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารไทย)
พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว www.agoda.com/adange-hotel/hotel/lijiang-cn.html 1317 Xianggeli Ave, Gucheng, Lijiang, Yunnan, 674100 โทรศัพท์:+86 888 516 6666
วันที่สี่
ลี่เจียง-สระมังกรดำ-ต้าหลี่-ฉู่สง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี
ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
แวะเลือกซื้อหยก “ผีซิว” ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางนำโชค ค้าขายรุ่งเรือง
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปฉู่สง (ประมาณ 5 ชั่วโมง)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ JIANHUA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า
ฉู่สง-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ตำหนักทอง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยรถโค้ช
แวะชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ
นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์ มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า
แวะร้านผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน
12.00 น.
ถึงคุนหมิง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะร้าน นวดฝ่าเท้า เลือกชื่อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี
นำท่านชมตำหนักทอง ตำหนักโบราณล้ำค่าของนายพลอู๋ซานกุ้ย แห่งราชวงศ์หมิง นายทหารผู้พลิกแผ่นดินฮั่นเป็นแมนจู สร้างด้วยทองคำสัมฤทธิ์ทั้งหลังในสมัยราชวงศ์ชิง โดยออกแบบจากพระราชวังหลวงกรุงปักกิ่ง ภายในมีหอระฆังโบราณ และพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ และอาวุธโบราณที่เคยใช้จริงในประวัติศาสตร์
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ
พักที่ LANGWAI HOTEL (LONGWAY HOTEL) หรือเทียบเท่า 4 ดาว 299 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming. Tel: 86-871-7123333 www.chinatraveldepot.com/Photos_Hotels_H301329-Lang-Wei-Hotel-Kunming-Kunming
วันที่หก
คุนหมิง-วัดหยวนทง-สุวรรณภูมิ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี
นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย แวะร้านใบชา แวะร้านไข่มุก”
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ด น้ำซุปไก่ดำ ที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง
15.20 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น.
ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 6วัน 5คืน TG   //ราคา 23,999 บาท//
ทัวร์คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง 6วัน 5คืน TG //ราคา 23,999 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า