ทัวร์ซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว 4วัน 3คืน FD // ราคา 23,999 บาท //

ทัวร์ซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว 4วัน 3คืน FD // ราคา 23,999 บาท //

ซัวเถา เฮียงบู้ซัว ไต่องกง ไฮตังม่า วัดไคหยวน วัดไทย ศาลเจ้ามังกรเขียว สุสานพระเจ้าตากสิน– พิพิทภัณฑ์หวังหลี-นั่งรถกอล์ฟ ชมเมือง ถนนโบราณ-กำแพงเมืองโบราณสมัยหมิง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ – เจียหยาง (สนามบินใหม่) – เจียหยางโหลว – จตุรัสเสวกง – เฉิงหวังเมี่ยว – ไฮตังม่า L/ D
04.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1 - 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD ), เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
06.20 น.
เหินฟ้าสู่ เจี่ยหยาง (สนามบินใหม่) โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 850
10.30 น.
ถึง สนามบินเจี่ยหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน
หลังอาหาร นำท่านชม เจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเมืองเจียหยาง ซึ่งเลียนแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งมีความสูง 38 เมตร เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆของเมืองเจียหยาง
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เฉิงหวังเมี่ยว
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าซัวเถา นมัสการ ไฮตังม่า หรือเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวซัวเถาให้ความนับถือเพื่อความเป็นศิริมงคล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม LONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ซัวเถา – เฮี่ยงบู๋ซัว – ไต่ฮงกง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ เอี๋ยงบู๋ซัว เจ้าพ่อเสือ ซึ่งได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในไทยอย่างมากซึ่งเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งจะต้องเข้านมัสการสักครั้งหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่หลังนมัสการที่เอี่ยงบู๊ซัวนี้แล้วกลับมาก็จะทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตจึงทำให้เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนโพ้ทะเล และชาวจีนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  อาหารเจเลิศรส
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สุสานไต่ฮงกง สุสานแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้งเป็นต้นกำเนิดที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ปัจจุยันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมใจกันบริจาคของของชาวจีนและชาวไทย จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า****
วันที่สาม
ซัวเถา – เท้งไฮ้ – อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน – พิพิทภัณฑ์หวังหลี - แต้จิ๋ว –วัดไคง้วนหยี่ – นั่งรถกอล์ฟ ชมเมือง ถนนโบราณ – กำแพงเมืองโบราณสมัยหมิง - เจี่ยหยาง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป เมืองเท้งไฮ้
นำท่าน กราบไหว้อนุสาวรีย์ พระเจ้าตากสิน ซึ่งองค์พระเจ้าตากมีเชื้อสายจีน มีแซ่ คือแซ่แต้ จึงได้สร้างอนุสรณ์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ท่าน
จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมพิพิธภัณฑ์หวั่งหลี เดิมทีเป็นบ้านของตระกูลหวั่งหลี หลังจากที่อพยพมาไทยแล้วยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นบ้านโบราณที่ใหญ่โตและรักษาสภาพไว้ดีที่สุด จากนั้นเดินทางไปแต้จิ๋ว
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง
หลังอาหารนำท่านนมัสการ ไหว้พระใหญ่ที่วัดไคง้วนหยี่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของชาวแต้จิ๋ว พร้อมชมตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
จากนั้นท่านได้นั่งรถกอล์ฟ ชมเมืองเก่าที่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน พร้อมชม ถนนโบราณ PAI FANG JIE
จากนั้นนำท่านชม กำแพงโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งรัฐบาลแต้จิ๋วได้อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี
ให้ท่านได้ผ่านชม สะพานโบราณเซียงจื่อ (สะพานวัวคู่) สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงแล้วร่ำรวยขึ้นมาจึงกลับมาบรูณะซ่อมแซมให้อย่างสวยงาม
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู๊ด .
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HEFENG INTERNATIONAL BUSINESS HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่
เจี่ยหยาง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง
11.15 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 851
13.40 น.
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ....

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว 4วัน 3คืน FD // ราคา 23,999 บาท //
ทัวร์ซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว 4วัน 3คืน FD // ราคา 23,999 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า