ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน PG  //13,900 บาท//
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน PG  //13,900 บาท//

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน PG //13,900 บาท//

ฮอยอัน,บานาฮิลล์,วัดเทียนมู่ ,พระราชวังไดโน้ย<br>สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ ,วัดวัดหลิงอิ๋ง,ตลาดฮาน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน –
ดานัง -  มังกรพ่นไฟ
08.00 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ เคาน์เตอร์  สายการบิน Bangkok Airways โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.00 น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ PG 947

12.35 น.
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport
(สนามบินเมือง ดานัง)
นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และ
นำชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี 
และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์
อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปีมีหลังคาทรงกระดองปู
แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบ
ทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขาย
สมัยโบราณของชาวจีน
**เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชม
เมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**
นำชมสะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่า
ถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน
ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน
และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปีซึ่งสร้างในแบบผสม
ผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Tuyen Son restaurant
จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของสะพานมังกร
ไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพาน
ที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้จะ
เริ่มเวลา 21.00น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น)
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดานัง ณ โรงแรม Bien Vang / Nhu Minh / Hoang Dai หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
 บาน่าฮิลล์ – ลังโก – สินค้าOTOP – วัดเทียนมู่ –
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
เช้า

รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์  เพลิดเพลินกับการนั่ง
กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขา
และสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศ
ที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงามซึ่ง
สมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีก
แห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร
และเครื่องเล่นต่างๆที่รอให้ท่านไปร่วมสนุก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
บาน่าฮิลล์
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่
จากนั้นเดินทางไปเมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม)
นำท่านชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของเมืองดานัง
จากนั้นนำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำก่อยที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
ปลา จำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co
เป็นหนึ่งในสีบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนาม
ใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ) ระหว่าง
ทางแวะพักผ่อนรับทานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิต
ภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ซึ่งเป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศ
ฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมา
เป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์
ดีต่อสุขภาพ พาคณะไปชมสินค้า OTOPที่ขึ้นชื่อของเมืองเว้
เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้
สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูงคนที่รู้จักได้อย่างดี
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่มี
หอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้นซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของ
แม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลก
ต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์
ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนาม
ที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่
น้ำหอม
จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบ
รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ
เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมายเพื่อ
ฝากคนที่บ้านมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Cung Dinh (อาหารฮ่องเต้)
หลังอาหาร
นำคณะเดินทางลงเรือมังกรล่องเรือแม่น้ำหอม พร้อมรับฟังดนตรี
กาเหว่บนเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า แสง สี
เสียง ชมความคลาสสิคของสะพานไอเฟล  ซึ่งออกแบบโดย
Mr. Gustave Eiffleซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบหอไอเฟลที่
กรุงปารีส ฝรั่งเศส แต่คนไทยมักเรียกว่า “สะพานเจ็ดสี” เพราะจะมีการเปิดไฟสลับแสงสีซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ ณ โรงแรม Ngoc Huong / New Star
/ Duy Tan
หรือเทียบเท่าระดับ 

                  
วันที่สาม

พระรางวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม

เช้า

รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนำท่าน พระราชวังไดโน้ย ชมพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลกเป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือคองราชนับตั้งแต่ ค.ส 1802 จนถึง ค.ส 1945มีสถาปัตย์ที่สวยงามใหญ่โตอลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัว
พระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า” และ
ส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Biet Phu Thao Nhi
(VietNam local food)
จากนั้นนำท่าน ชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห(Kai Dinh) ซึ่ง
เป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่ 12 สร้างขึ้นและถือว่าเป็น
สุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลาย
อ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วย
กระเบื้องสี ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับ
การตกทอด มานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้า
เพดานที่ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง ระยะทาง 100 กม
ระหว่างทาง
นำท่านแวะ ริมอ่าวลังโกที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอย
เพื่อการผลิตมุก แวะชมสินค้าต่างๆที่ทำด้วยฝีมือชาวเวียดนาม
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับจากไข่มุก ภาพฝังเปลือกหอย
ผลิตภัณต์บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุก
จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดวัดหลิงอิ๋ง ที่ชาว
เมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อ
ป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง และนำชมประวัตฺความเป็นมาของอาณาจักรจามในพิพิธภัณฑ์จาม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะแบบจามที่เกิดขึ้นในเวียดนาม ได้เวลาสมควร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร NM
(อาหารทะเล + กุ้งมังกรซอสมายองเนส)
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดานัง ณ โรงแรม Bien Vang / Nhu Minh/ Hoang Dai หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม  
นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้า
มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อ
เวียดนามหมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะ
งานฝีมือ อาทิ 4าพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟผ้าปัก กระเป๋าปัก
ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ
ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport
เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

13.35 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  
เที่ยวบินที่ PG 948
15.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน PG  //13,900 บาท//
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน PG //13,900 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า