ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW //ราคา 17,999 บาท//

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW //ราคา 17,999 บาท//

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจังโด่งดัง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา, และอาหารพื้นเมือง บริการ Free FIWI บนรถ <br>

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร1
สายการบินนกสกู๊ต (XW)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบิน
มีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง
(ฝั่งสนามบินไต้หวัน มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)

วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ
- ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

03.10 น.
เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดย สายการบิน NOK SCOOT
เที่ยวบินที่ XW182
(บินประมาณ 4ชั่วโมง)
08.05น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ประเทศไต้หวัน 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง

เช้า
บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)
ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกาย
มหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000
เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน อีกทั้งเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้อง
เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปี ค.ศ.1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
ในเขตไถจง ทำให้หมู่บ้านและอาคารโดยรอบวัดได้รับความเสียหาย
อย่างหนัก แต่ตัววัดจงไถฉานซื่อกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย
นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาวัดนี้เป็นอย่างมาก
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) 
อาหารพื้นเมือง
หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย
ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000
เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ
จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร
มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว
ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา 
จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุ
กลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965 
นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ 
ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียง
ของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย
ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้ม
ลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ
ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน
ผลไม้สดและอีกมากมายให้ทานได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ
 
**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นำท่านสู่ FORTE ORANGE HOTEL
TAICHUNG PARK
หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม

ไถจง - ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
- ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(มื้อที่ 3)
หลังอาหาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดัง รสชาติอร่อย
ของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก

หลังจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM 
เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล
ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น
ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์
จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอาง
ของเกาหลี อาทิและไต้หวันไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า C.C.CREAM สครับขัดผิว มาร์กหน้าทองคำและอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 
เมนูเสี่ยวหลงเปา
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE 
ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมด
เกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์
ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ
ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้น
ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง
บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า 
สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า
ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER 
แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน
ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) สุกี้มองโกล
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเป  โดยมีไกด์ท้องถิ่น
คอยให้ทำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวร่วม
ทั้งแนะนำการเดินทางพร้อมทั้งแจกแผนที่ให้ สถานที่ท่องเที่ยวที่
แนะนำมีดังนี้
1. ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK ที่แห่งนี้มีสินค้าให้
ท่านแบรนด์เนมเลือกช้อปปิ้งมากมาก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, รองเท้า,
กระเป๋า อาทิเช่น ONITSUKATIGER, ADIDAS, MANGO,
THE BODY SHOP,H&M, NIKE, CONNERSE ฯลฯ
2.BEITOUที่แห่งนี้มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวถึง 6 จุดด้วยกัน
                   1. BEITOU PARK: สวนสาธารณะ
                   2. BEITOU HOT SPRING MUSEUM:
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว ที่นี่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของเป่ยโถวและน้ำพุร้อนที่นี่มีที่ว่ายังไง
                   3. PLUM GARDEN: วังฤดูร้อนของอดีตประธานาธิบดี
เพิ่งเริ่มเปิดให้เยี่ยมชมในปี 2010 ตัววังถูกตกแต่งในสไตส์ของญี่ปุ่น
                   4. BEITOU THERMAL VALLEY
                   5. TAIPEI PUBLIC LIBRARY BEITOU
BRANCH
: ห้องสมุดเป่ยโถว
                   6. SPA SPRING RESORT: บ่อน้ำพุร้อน

 

**อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 5)
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

09.15น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯมหานคร  
โดย เที่ยวบินที่ XW181
12.30น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW //ราคา 17,999 บาท//
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW //ราคา 17,999 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า