ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน EK //ราคา 37,900 บาท//

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน EK //ราคา 37,900 บาท//

เที่ยวสนุก จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์-สแปร์โร่ฮิลล์–พระราชวังเครมลิน–โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์–ระฆังพระเจ้าซาร์-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

01.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
04.45 น.
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.35 น.
 เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้าม
รถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมืองเป็นทั้ง
ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน
ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก
HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ –
มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด
และเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของ
ประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับ
ร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่ง
ภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และสำหรับนักร้องนำสวด
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบ
มหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423เป็นโบสถ์
แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์
ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส
พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสวัสดิ์ภาพจากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆังหรือ
จะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นสิริมงคลน้ำในบ่อเป็น
น้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้ว
ค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญหลังจากนำน้ำมาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์
ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้”

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรูปบริเวณ Swan Lake
ผ่านชม อารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปีที่เคย
เป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในราช
วงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆระดับ
ประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่ากอบาชอพ
ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอกแวะถ่ายรูป
หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ
รัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโกเช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของ สตาลิน
จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส
เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดง
กายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก
HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน –
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
– ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง
รถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด
ในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถ
เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้
ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและ
วัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วย
ประติมากรรมโคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
นำท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้
พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย อาทิเช่นตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่อง
ดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของ
ที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริม
แม่น้ำมอสโก
ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่ง
เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วย
เพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณชุดฉลอง
พระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรม ที่สำคัญ
สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการ
ใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น
ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตรถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูง
ที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆัง
นี้ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ
ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลินเรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างใน
สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก
แต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟ
ตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม**
นำท่านสู่ที่พัก?ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
**ตั้งแต่เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ทา
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชม
โชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**

วันที่ห้า

จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม –
Shopping Mall Alexander Garden
– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– สนามบิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ จัตุรัสแดงคำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทาง
การเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัด
งานในช่วงเทศกาลสำคัญๆเช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวัน
ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงท่านจะได้
ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด
ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็น
อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็น
ห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์
ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก
ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ
ไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้างสรรพสินค้ากุม
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม
จำหน่ายสินค้าอุปโภคเสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และ
สินค้า ที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน         

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิ้งและอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยณ European Shopping Mall หลังจากนั้น
นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุด
ในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆวิหารจะมีภาพ
หล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยฃงามและเหมือนจริง

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์
23.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 5.30 ชม.)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่หก

กรุงเทพฯ

06.20 น.  
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.35 น.
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 370
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
18.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน EK //ราคา 37,900 บาท//
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน EK //ราคา 37,900 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า