ทัวร์ไต้หวัน Promotion Price 5วัน 3คืน XW //ราคา 17,999 บาท//

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Price 5วัน 3คืน XW //ราคา 17,999 บาท//

เที่ยวสถานที่น่าสนใจของไต้หวัน ลิ้มรสอาหารร้านชื่อดังบานาน่า บรรยากาศเพลินวาน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

19-23,26-30 พ.ค.,2-6,9-13,23-27,30 มิ.ย.-4 ก.ค.,12-16,19-23,28 ก.ค.-1 ส.ค.,2-6,16-20,23-27,30 ส.ค.-3 ก.ย.,1-5,6-10 ก.ย. ราคา 17,999 บาท
11-15 พ.ค.,14-18 มิ.ย.,6-10 ก.ค.(วันอาสาหบูชา),15-19,20-24 ก.ย.,13-17,19-23,20-24 ต.ค.(วันปิยะ) ราคา 18,999 บาท
7-11,21-25 เม.ย. ราคา 19,999 บาท
28 เม.ย.-2 พ.ค.,29 เม.ย.-3 พ.ค.(วันแรงงาน),3-7 พ.ค.(วันฉัตรมงคล),10-14,11-15 ส.ค.(วันแม่) ราคา 22,999 บาท
10-14,12-16,13-17 เม.ย.(วันสงกรานต์) ราคา 25,999 บาท


วันแรก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR
ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้า
ประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง
- ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต - ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
02.40น.
เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดย สายการบิน NOK SCOOT
เที่ยวบินที่ XW182
(บินประมาณ 4ชั่วโมง)
07.30น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
เช้า
บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)
ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อเป็นวัดพุทธนิกายมหายาน
ถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000เป็นสถานที่
สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน อีกทั้งเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์
ได้ศึกษาพระธรรมและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลกในปี ค.ศ.1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเขตไถจง
ทำให้หมู่บ้านและอาคารโดยรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
แต่ตัววัดจงไถฉานซื่อกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยนับตั้งแต่
นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาวัดนี้เป็นอย่างมาก
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ชาบูสไตล์ไต้หวัน
หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือ ชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่ง
การท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000
เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับ
จากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร
เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบทำให้ตัวทะเลสาบ
มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มา
ของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา
จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุ
กลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965
นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูณ วัดเหวินอู่
ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียง
ของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย
ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน
เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ
ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมาย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบานานา เมืองไทจง (มื้อที่ 3)
ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคอายุมากกว่า 25ปี มีมุมย้อนยุคน่ารัก
ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจเรียกได้ว่าเป็น “เพลินวานแห่งไต้หวัน”
ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านที่ดารานักร้องชื่อดังแถบเอเชีย
เช่น Super junior นักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้รายการท่องเที่ยว
สมุทรโคจร หรือแม้แต่ดาราดังระดับโลกอย่าง เฉินหลง
ก็ต้องแวะมาชิมอาหารที่ร้านแห่งนี้และถ่ายรูปกับเจ้าของร้านเพื่อ
เก็บเป็นที่ระลึก
ค่ำ
นำท่านสู่ TAICHUNG-PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
http://forteorange-taichung-park.hotel.com.tw/
วันที่สาม
ไถจง - ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด
- ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - DUTY FREE
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(สยามสแคว์ไทเป)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอัน
ขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก
หลังจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM
เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน
ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล
ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่น
ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์
จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนูเสี่ยวหลงเปา
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE
ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมด
เกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น
ลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ
ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้น
ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4
ของอนุสรณ์แห่งนี้
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า
สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า
ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER
แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE,
PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน
ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
พระกระโดดกำแพง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://zh-tw.facebook.com/HEDOHOTEL/
วันที่สี่
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขา
ในเมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่
สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง
เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิม
ของร้านค้าร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถ
ชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มี
อยู่มากมายอีกด้วย(หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
เมนูอาหารซีฟู้ดส์อาหารทะเลสดๆ
นำท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว (ประมาณ 1 ชม.) จุดเหนือสุด
ของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเลเป็น
ชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตา
และงดงามเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน
ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่
แตกต่างกันประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ
เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่น
มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูป
กับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีของไต้หวันสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
มีความสูงถึง 508 เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน
ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน
ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้ง
ระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดู
คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก
ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
ค่ำ
**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KING’S-PARADISE HOTEL
หรือเทียบเท่า http://www.kingsparadise.com
วันที่ห้า
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 9)
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.30น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ XW181
12.15น.
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Price 5วัน 3คืน XW //ราคา 17,999 บาท//
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Price 5วัน 3คืน XW //ราคา 17,999 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า