ทัวร์ฝรั่ง สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK //ราคา 49,999 บาท// *ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์ฝรั่ง สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK //ราคา 49,999 บาท// *ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์ฝรั่ง สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK //ราคา 49,999 บาท// *ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์ 3เมือง เที่ยวคุ้มๆ เยือน พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ประตูชัย-ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม-เกาะเวนิส–ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )-หอเอนปิซ่า-กรุงโรม

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

  17.30 น.    

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4ประตูผู้โดย
สารขาออกหมายเลข8เคาน์เตอร์ Tสายการบิน   เอมิเรตส์ (EK)  
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
ด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยว
บินที่  EK373 / EK071 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

วันที่สอง

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

09.30 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล 
เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
นำท่าน ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวย
งาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน
ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่สร้าง
ขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแล
เป็นอย่างดีตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวย
งามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสชื่อว่าเป็น
นครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีที่น้ำใน
แม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยเช่นการ
นัดหยุดงานเป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้)
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แด่จักรพรรดินโปเลียน
ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลาน
ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16และพระนางมาเรียอังตัวเนต
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16และพระนางมาเรียอังตัวเนตให้
ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ
ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์,พราด้า, กุชชี่, ชาแนล,
เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
สินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง,
กระเป๋า,นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
ค่ำ

อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้
อย่างเต็มที่พักค้างคืน ณ APPART, CITY CONFORT
PARIS VELIZY HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
ปารีส-ดีจอง-ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กันดี
ของประเทศฝรั่งเศส( ระยะทาง 315 กม. )

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์นประเทศสวิสเซอร์แลนด์
( ระยะทาง 351 กม. ) ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลตลอดการเดินทาง
จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองลูเซิร์น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ TERRACE ENGELBERG HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-เวนิส (อิตาลี)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิสซึ่งระหว่างการนั่ง
กระเช้าท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามใกล้และ ไกลสุดหูสุด
ตา ยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง3,020เมตรหรือ
ประมาณ10,000ฟีตให้ท่านได้เล่นหิมะบนยอดเขาและเข้าชม
ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงามได้เวลาเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN)
( ระยะทาง 52 กม. )เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ
จากนั้นถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล และ ทะเลสาบลูเซิร์น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้ท่านได้ซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ,ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติกได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ระยะทาง 520 กม. 
ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ rsussott venice HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
ล่องเรือเกาะเวนิส – ปิซ่า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองเวนิซ เมสเตร้ (VENICE) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก
เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือ
เดินทางสู่ เกาะเวนิเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน”มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง
เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่
รวมในทัวร์ ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถ
แจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800 บาท) เพื่อชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)ได้เวลานัดหมาย
นำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร
บ่าย
คณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ( ระยะทาง 320 กม. )
นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.1174สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ GALILEEI PIZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – กรุงโรม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ( ระยะทาง 344 กม. )

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย

เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ชม มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่ ซี่งเป็นศูนย์กลางศาสนาคริส
นิกายโรมันคาธอลิก  
นำท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก“เพียต้า”ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยเบอร์นินีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง 
“ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น”ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทรตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นพาท่านเดินมายังย่าน บันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
นำคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า50,000 คน และประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

22.05 น.
คณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK 096 / EK 418แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
วันที่เจ็ด
สนามบินสุวรรณภูมิ
18.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ฝรั่ง สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK //ราคา 49,999 บาท// *ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์ฝรั่ง สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK //ราคา 49,999 บาท// *ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า