ทัวร์แกรน อิตาลี 8วัน 5คืน EK //ราคา 49,999 บาท//

ทัวร์แกรน อิตาลี 8วัน 5คืน EK //ราคา 49,999 บาท//

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี 8วัน โดยสายการบินอิมิเรต

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
วันที่สอง
กรุงเทพฯ – โบโลญจ์ญ่า
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโลญจ์ญ่า ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK093
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เช็คทรูจากกรุงเทพฯสู่เมืองโบโลญจ์ญ่า.)
12.35 น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองโบโลญจ์ญ่า
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของโบโลญจน์ญ่า ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
นำท่านชม FERRARI FACTORY
จากนั้นแล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของประเทศ อิตาลี เมืองที่แสนโรแมนติกที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลก ไม่อนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่าไม่มีรถยนต์ มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิชตลอดมา เดินทางถึง เมืองเวนิส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RUSSOTT หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ล่องเรือเกาะเวนิส – มิลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ไปตามลำคลองสู่ ท่าซานมาร์โค
นำท่าน ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทางไปเมืองจีน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …. ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่าน ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH MILAN หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เจนัว – ซานตา มาเกริต้า – ลาสเปเซีย – ปิซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกริต้า (SANTA MAGHERITA LIGURE) (29.8 กม.) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายจลอดทั้งปี มีชายหาดที่สวยงาม
หมายเหตุ : หากใครต้องการข้ามไป เมืองพอร์ตโตฟิโน (PORTOFINO) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอยู่ติดน้ำมีความงามที่โดดเด่น โดยการนั่งเรือเฟอรรี่ข้ามฟากประมาณ 12 ยูโรต่อท่าน (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถ้าต้องการไป)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (81.3 กม.) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้า และการทหาร
..เดินทางถึง เมืองลาสเปเซีย… อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ย่านเมืองเก่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (100 กิโลเมตร) แคว้นทัสคานีเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความสําคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11
นำท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลกความน่าอัศจรรย์อีกอย่างคือ เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงที่จุดศูนย์ถ่วงเมื่อลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วัตถุที่ตกลงมาจากที่สูง ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญได้ชื่อว่าเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GALILEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า
ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – THE MALL OUTLET
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ THE MALL OUTLET กับสินค้าชั้นนำของอิตาลีหลากหลายยีห้อ เช่น อาร์มานี่ บาลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็นต้น
เที่ยง
อิสระอาหารภายใน OUTLET ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) เมืองแห่งดอกไม้บาน ตำนานแห่งบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังก้องโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พีระศรี อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลีก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงโรม เมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งทางการค้า และเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่มีความสวยงามจนท่านจะหลงไหล และถือเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อีกด้วย…
นำท่านชมย่านเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์ ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส์ ชมสะพานแวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าที่วางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจจนท่านอดใจไม่ได้ ชมจตุรัสซิญญอเรีย และชมรูปปั้นของเดวิท ชายหนุ่มรูปงามที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตำนานสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยเสรีภาพ ที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญต่างๆมากมายจนได้ฉายาว่าเป็น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EXECUTIVE SIENA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
โรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม
จากนั้นนำท่าน เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกันนครรัฐ อิสระศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอันลํ้าค่าโดยปรมาจารย์บราเมนเต้ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล
นำท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ..ชมน้ำพุเทรวี่จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง
....นำท่านชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว หลากหลายเชื้อชาติ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BEST WESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
โรม – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ตามอิสระย่านถนน VIA CONDOTTI
(หรือทั้งคณะต้องการจะเที่ยวเพิ่มเติมในกรุงโรม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จนได้เวลานัดหมาย แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เช็คทรูจากกรุงโรมสู่กรุงเทพฯ.)
วันที่แปด
กรุงเทพ ฯ
18.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์แกรน อิตาลี 8วัน 5คืน EK //ราคา 49,999 บาท//
ทัวร์แกรน อิตาลี 8วัน 5คืน EK //ราคา 49,999 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า