ทัวร์ไต้หวัน *กินดี *บินดี *อยู่ดี  3วัน 2คืน TG //ราคา 19,900 บาท//

ทัวร์ไต้หวัน *กินดี *บินดี *อยู่ดี 3วัน 2คืน TG //ราคา 19,900 บาท//

เที่ยวไต้หวัน ชมวิวเมืองจากตึกไทเป 101 และช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาเก็ต

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – เถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
05.00น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 2 สายการบิน THAI AIRWAYเจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
07.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน THAI AIRWAYเที่ยวบินที่ TG634
11.00น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารมื้อเที่ยง บุบเฟ่ต์ซิตี้สูท
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้งหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ต่อมานายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้ ชาบู ไต้หวัน
นำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เมืองไทจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆได้อ­ย่างพอใจ ส่วนท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER และรองเท้าผ้าใบ แบรน์ดัง พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก:TAICHUNG LAILAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง
ไทจง - วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –ไทเป – ซีเหมินติง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เดินทางสู่ วัดจงไถฉันซื่อ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
เที่ยง
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย
นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง(วัดพระถัมซำจั๋ง ) เมื่อปี ค.ศ.1965
จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดเหวินอู่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน
ค่ำ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษสเต็คไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์
จากนั้น อิสระในการช็อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น รุ่นใหม่ที่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกช็อปกันได้อย่างเต็มอิ่ม นอกจากเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง ยังเป็นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมอาหารกันได้อย่างจุใจ
เย็น
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน
วันที่สาม
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
แล้วนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
20.05 น.
เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYSเที่ยวบินที่ TG635
22.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ไต้หวัน *กินดี *บินดี *อยู่ดี  3วัน 2คืน TG //ราคา 19,900 บาท//
ทัวร์ไต้หวัน *กินดี *บินดี *อยู่ดี 3วัน 2คืน TG //ราคา 19,900 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า