ทัวร์ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน QR //ราคา 35,555 บาท//

ทัวร์ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน QR //ราคา 35,555 บาท//

เที่ยว 3 ประเทศ ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ความสวยงามของ พระราชวังแวร์ เบลวีเดียร์ ความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติค ล่องเรือแม่น้ำนูบ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- โดฮา
17:00น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า8เคาน์เตอร์PสายการบินQATAR AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ
20:40น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่QR833
23:05น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) **เวลาที่กาต้าร์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ4 ชั่วโมง**
วันที่2
โดฮา- เวียนนา (ออสเตรีย) -กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เมืองเอสเตอร์กอม (ฮังการี)
02:40น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059
07:15น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกียรวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางมีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรีย และฮังการีใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชกเมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตรเป็นนครสำคัญทางการเมืองเศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกียโบสถ์ และสถานที่สำคัญต่างๆนำเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และรัฐบาลสโลวัคชม โบสถ์เซนต์มาร์ตินและ ปราสาทบราติสลาวาย่านมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์จำนวนมากรวมทั้งโรงละครและสถาบันวัฒนธรรมชมย่านเมืองเก่าอาคารย่านเมืองเก่านี้มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอกและถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรปพิเศษนำขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวาจากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมืองเก็บภาพความสวยงาม และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศหรือจะนั่งร้านกาแฟรสชาติเยี่ยม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอมEsztergom ได้รับสมญาว่าราชินีแห่งดานูบเป็นเมืองเก่าแก่และยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของฮังการีในช่วงปีคศ.10-13 ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่กรุงบูดาเปสต์เมืองเอสเตอร์กอมอยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์เพียง 46 กม. ในตัวเมืองมีแม่น้ำดานูบเป็นพรมแดนกั้นเมืองนี้กับประเทศสโลวาเกีย
นำชม วิหารเอสเตอร์กอมเป็นวิหารแห่งแรกของประเทศสร้างด้วยหินอ่อนในปัจจุบันวิหารแห่งนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมทดแทนวิหารที่ถูกทำลายโดยกองทัพเติร์กใน คศ.18 ให้เวลาถึง 50 ปีจีงจะเสร็จสมบูรณ์มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป และช้อปปิ้งก่อนเดือนทางต่อสู่กรุงบูดาเปสต์เดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์(46 กม./ 0.45ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการีประเทศที่มากด้วยศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์บูดาและฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการเปสต์อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้มีความสวยงามจนได้รับสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่3
กรุงบูดาเบสต์ (ปรเทศฮังการี)
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น.
นำชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียนสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปีค.ศ.1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์แมทเทียสเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงามเคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติคมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลายซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้วยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วยภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวงส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและเรือแล่นผ่านอาคารรัฐสภาเป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศและได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรปตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยังคาสเซิ่ลฮิลล์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต
จากนั้นเดินทางต่อสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติและยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี
จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดินซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองฮังกาเรียนและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายของระลึกอาทิเช่นผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสีเป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่4
กรุงบูดาเบสต์ (ปรเทศฮังการี) - เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
08:30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ระหว่างให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท Outlet Parndorf (190 กม./2 ชม.) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงของสองประเทศทั้งออสเตรียและสโลวาเกียมีเอาท์เลทแห่งแรกที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรียที่มีร้านค้ามากกว่าสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจอิสระช้อปปิ้ง
เที่ยง
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14:00 น.
ได้เวลานัดหมายเดินทางต่อเข้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรียเมืองแห่งเสียงดนตรีโดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง
นำชมและ ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟเบิร์ก Hofburg Palace ผ่านชมกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, ตึกรัฐสภาซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ.1918
นำถ่ายรูปกับ พระราชวังเบลวีเดียร์ Belvedere Palace พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโคหันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงามพระราชวังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอยผู้นำกองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโตในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนาโดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบันเช่นผลงานภาพวาดของกุสตาฟคลิมท์Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของMonet, Kokoschka,Renoir และSchiele
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Austria Trend Ananas Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่5
เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.
นำท่านเยี่ยมชมและเข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่17โดยพระประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่าจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีสด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและน้ำพุอย่างสวยงามอันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศสมารีอังตัวเนตได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กณพระราชวังแห่งนี้และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆอาทิห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม, ห้องบอลลูมใช้จัดงานเต้นรำหรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์
จากนั้นนำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งชมสินค้านานาชนิดและสินค้ากระเป๋าแว่นตานาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังของโลกอย่างจุใจอาทิเช่นLV, Prada, Gucci, Tod’s, Louis Vuitton, Chanel, Gucci และนาฬิกาRolex, Omega, TAG Heuer ,Paneraiและอีกมากมายหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง
เที่ยง
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
15:30 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย
19:05น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่QR834

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน QR //ราคา 35,555 บาท//
ทัวร์ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน QR //ราคา 35,555 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า