ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน XW // ราคา 17,777 บาท//

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน XW // ราคา 17,777 บาท//

นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก-พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

17–21,18–22,19–23,24–28,25–29,26–30,31 พ.ค.–4 มิ.ย. ราคา 17,777 บาท
30 มี.ค.-3 เม.ย.,31 มี.ค.-4 เม.ย.,1–5,7-11,17–21,19-23,20-24,21-25,24–28,25-29,26-30 เม.ย. ราคา 18,777 บาท
11–15,12–16 พ.ค. ราคา 19,777 บาท
2-6,5-9,6-10,27 เม.ย.-1 พ.ค.,28 เม.ย.-2 พ.ค.,3–7,4–8,5–9,10–14 พ.ค. ราคา 20,777 บาท
10-14,13-17,14-18 เม.ย. ราคา 24,777 บาท

วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
21.30น
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ชั้น 3แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง
เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
(หรือนัดหมายเวลา 23.00 น. สำหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 02.15 น.)
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง -
อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
00.20น
เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต
เที่ยวบินที่XW182
นำท่านเหิรฟ้าสู่ไทเป
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
05.10น

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว
รับกระเป๋าสัมภาระ
นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่
เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน

เช้า
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
ระหว่างทางนำท่าน เที่ยวชม วัดจงไถซาน
ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกงบประมาณ
สร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง150 เมตร
ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียว
กันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก
เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่
เมืองหนานโถว พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบกลืน
หมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย
สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก
มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง
เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมนำท่านกราบ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์)
บ่าย
นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน
- จันทรา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็น
ที่นิยมของชาวไต้หวันรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้
จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย
ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร
นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะ
ที่เล็กที่สุดในโลก
นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง
ที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะ
ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโต
หินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้าน
เหรียญไต้หวัน
เดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3
ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการ
ศึกษาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก THE SUN HOT SPRING & RESORT 
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนและ เพลิดเพลินกับน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนใกล้กับใจกลางเมืองไต้หวันล้อมรอบด้วยภูเขา
และบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ
ในตอนกลางคืนสามารถมองเห็นแสงไฟของเมืองไถจง
อาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน เพื่อสุขภาพช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นประสาท,
ปวดกล้ามเนื้อ,ปวดข้อ,ปวดไหล่
ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนจากความเมื่อยล้าต่อ
การมีสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณงาม
วันที่สาม
ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านใบชา -
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวง
ประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน
ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ
มีประชากรประมาณ 3ล้านคน
นำท่านเลือกซื้อ ของฝากขนมพายสับปะรด
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อ
(ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
แวะศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)
ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ
และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียน
ของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน
และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของ
ชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนู เสี่ยวหลงเปา
บ่าย
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523
มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์
สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
แวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน
มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็น
พันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทย
นิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่า
ทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้น
จากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียน
ออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น)
จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมาก
กับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné
หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวด
วงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ
“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มี
”ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตร
เป็นอันดับ 1 ของโลก“หยกหมูสามชั้น”
“งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร
”ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่
ที่สุดในเมืองไทเป และยังมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และของกินพื้นเมืองมากมายที่ท่านจะต้องประทับใจ
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เข้าที่พัก CHATEAU DE CHINE  
ระดับ4ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่นที่ตั้งอยู่บริเวณ
ไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์
รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เหยหลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุด
ของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล
การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลทำให้เกิดโขด
หินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู๊ด
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึก รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว)
ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย
ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน
ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
และนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก
ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง
หลังจากนั้นนำท่าน อัพเดทแฟชั่นและการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
หรือสยามสแควร์ไต้หวันอิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย
รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
มากมายอาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
เข้าที่พัก CHATEAU DE CHINE
ระดับ4ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
04.00น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
06.20น
สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181
นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
09.05น
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน XW // ราคา 17,777 บาท//
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน XW // ราคา 17,777 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า