ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6วัน 4คืน TG //ราคา 63,900 บาท// *ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6วัน 4คืน TG //ราคา 63,900 บาท// *ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะเหนือ สู่เมืองโอ๊คแลนด์ เขาอีเดน บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว ทะเลสาบเทาโป ถ้ำไวโตโม่

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ
16.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู2
เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG491***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา
18.45 น. และถึงโอ๊คแลนด์ เวลา 12.05 น.***
วันที่สอง โอ๊คแลนด์ – เขาอีเดน – นั่งเรือข้ามฟากสู่เดวอนฟอร์ต
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ (Auckland international Airport)
เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โอ๊คแลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งการล่องเรือ (City of Sails)
เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญ
ทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน ให้เวลาท่านเดินชมบริเวณท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม
ชมสะพานฮาร์เบอร์ (Harbour bridge) นำท่านขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden) ภูเขาไฟที่ดับแล้ว
ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นนำท่าน
ล่องเรือข้ามฟากจากเมืองโอ๊คแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ต โดยท่านจะได้ชมความงดงามของ
อ่าวโอ๊คแลนด์อย่างใกล้ชิดในมุมที่แตกต่าง เทียบท่าขึ้นบริเวณท่าเรือเดวอนฟอร์ตนำชม
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บ้านเรือนที่สวยงาม ร้านกาแฟน่านั่งทั้งร้านค้าจำหน่าย
ของที่ระลึกเก๋ไก๋บนถนนวิคตอเรีย ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองน่ารักในมุมที่แตกต่าง
โดยเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เขาวิคตอเรียที่สามารถมองลงมาเห็นวิวอีกมุมของเมืองโอ๊คแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUCKLAND CITY HC หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – TE PUIA – การแสดงพื้นเมืองชาวเมารี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาดา เมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges)
ในเขตไวกาโต้ (Waikato) ชมบ้านฮอบบิท ( Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำ
ฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน , ภาพยนตร์ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง
ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากป้ายบนถนนสายหลักว่า "ยินดีต้อนรับสู่ฮอบบิตัน" (Welcome to Hobbiton Movie set)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ ที่อยู่ของชาวเมารี
ใช้ความร้อนจากใต้พิภพในการปรุงอาหาร อาทิ นำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูง
จนกว่าเนื้อจะสุกและเรียกอาหารนี้ว่า “แฮงงิ (Hangi)” นอกจากนี้เมืองโรโตรัว
ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุด
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานฝีมือของชาวเมารี
อาทิเช่น การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกับชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด
ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ค่ำ รับประทานอาหาร พื้นเมืองแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า – อโกรโดม – เรนโบว์ สปริง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ นำท่านชม
ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง(Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่
ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว
ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ นำท่านชมน้ำตกฮูก้า
(Huka Falls)
ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร
เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งบริเวณนี้มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท
(Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้(Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิต
ของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์ (Option :การเล่นกิจกรรมพาดโผน
อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท [Huka Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท]
หรือกระโดดบันจี้ [Bridge Bungy Jump ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท]
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หัวหน้าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
บ่าย นำท่านเข้าสู่ อโกรโดม (Agrodome) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว
ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านได้ชมพร้อมกับป้อนอาหารเจ้าแกะน้อย
การต้อนแกะของสุนัขแสนรู้ พร้อมกับชมการสาธิตการตัดขนแกะ
จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เรนโบว์ สปริง
(Rainbow Spring)
สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัว
จากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และนอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม
ต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่
จะพลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ
เข้าชมถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง
เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อนที่งดงาม
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปี
นำท่านล่องเรือชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่งเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านๆตัว
ที่อยู่ตามผนังถ้ำ ส่องแสงประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BBQ
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โอ๊คแลนด์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งและ
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ (Queen Street)
ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือเข้าเสี่ยงโชคคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUCKLAND CITY HC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก เดินทาง โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินเล่นรอบอ่าว หรือช้อปปิ้งย่านถนนควีนส์อีกครั้ง หรือจะเล่นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองโอ๊คแลนด์

14.10 น.
ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 14.50 น.
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.50 น.***
20.25 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ


สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6วัน 4คืน TG //ราคา 63,900 บาท// *ไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6วัน 4คืน TG //ราคา 63,900 บาท// *ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า