เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ทุกระดับ พร้อมเฉลย วิธีคิด ปี 59

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ทุกระดับ พร้อมเฉลย วิธีคิด ปี 59

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ทุกระดับ พร้อมเฉลย วิธีคิด ปี 59

  • ราคา 239.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ทุกระดับ พร้อมเฉลย วิธีคิด ปี 59
รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เดียว
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2559
จำนวนหน้า 268 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบ อนุกรม
- แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ อุปมา อุปไมย
- แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์
- แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
- แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญญาลักษณ์
 
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
การใช้ภาษา
- แนวข้อสอบ การเขียนประโยค
- แนวข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ
ความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบ การอ่านบทความสั้น
- แนวข้อสอบ การอ่านบทความยาว
 
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ราคา 239 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ทุกระดับ พร้อมเฉลย วิธีคิด ปี 59
เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ทุกระดับ พร้อมเฉลย วิธีคิด ปี 59
239.00.-