ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 11,900 บาท //

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 11,900 บาท //

ดานัง,วัดเทียนมู่,พระราชวังเว้,ฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น,วัดหลินอึ๋ง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
08.00น

พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F
บางกอกแอร์เวย์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินทุกท่านสามารถไปใช้บริการ LOUNGEของสายการบินBANGKOK AIRWAYSได้บริเวณชั้น 3ของสายการบินสุวรรณภูมิก่อนเวลา BOADING TIME

11.00น

เหินฟ้าสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินที่ PG947
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.35น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านขั้น
ตอนศุลกากรแล้วรับกระเป๋าสัมภาระ 
นำท่านสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโต
อย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเล
และที่ราบสูงตอนกลาง
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง เว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอยู่
ห่างจากชายฝั่งทะเล12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์
เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตี
เมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้า
เบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อม
สลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียมเมืองเว้ดึงดูดนัท่อง
เที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลา
ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามีแบบฉบับของตนเองและยังมีความ
งามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย 
โดยนำท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจาก
ญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง
108 กม.ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบทและลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม.เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอมแหล่งกำเนิดมาจาก
บริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสาย
สั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน้ำให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ
(ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น
แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำหอม ซึ่งจะมีชาวเวียดนาม
นำของมาขายและชมบรรยากาศริมแม่น้ำที่จะมีนักท่องเที่ยวและคน
ท้องถิ่นมานั่งเล่นริมน้ำ
เข้าที่พัก NEW STAR HUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สอง
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
-บ้านเลขที่ 101
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง
ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ
สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา
คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทองมีตำหนัก
หลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน 
และชม สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรง
ออกแบบเองเกือบทั้งสิ้น พระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีและเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไม้เก่าแก่ริมทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตำหนักแห่งนี้นิพนธ์บทกวีและพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา และอีกที่คือตำหนักซุงเคียมที่เก็บรักษาเครื่องเรือน แจกันและหีบเครื่องประดับ เลยออกไปนำไปสู่สุสานมีหินสลักรูปช้างม้าและขุนนางในส่วนของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัย
และนำท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบาตลาดในร่ม
แห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆและของใช้ประจำวันซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง

เที่ยง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเลและเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและ
แม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทนทำให้ฮอยอัน
ในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงามสร้างด้วยไม้มีประตู
แกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้
ริเริ่มให้ทุนทำโครงการบูรณะเพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์
ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้งมีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่นตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน
ชม จั่วฟุกเกี๋ยนบ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บน
ถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101ถนนเหวียนไทฮ็อกหน้าบ้านติดถนนสายหนึ่งหลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัยมีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่
ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากบ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่นซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือนวัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก AURORA HOI AN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม

ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-
สนามบินดานัง-
กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งนมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดีหันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขาตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตในลานวัดมีพระอรหันต์18องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวบนภูเขาลิง ที่จะมองเห็นคาบสมุทรได้อย่างชัดเจนได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดานัง

13.35น

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.15น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 11,900 บาท //
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 11,900 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า