ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 14,900 บาท //

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 14,900 บาท //

เมืองเว้, ดานัง, ฮอยอัน,พระราชวังเว้,วัดเทียนมู่,สะพานญี่ปุ่น,<br><br><br><br><br><br>
สวนสนุก FANTASYPARK, สะพานมังกรล,วัดหลินอึ๋ง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-
สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
08.00น

พร้อมกันที่สนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F
บางกอกแอร์เวย์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินทุกท่านสามารถไปใช้บริการ
LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYSได้บริเวณ
ชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลาBOADING TIME

11.00น

เหินฟ้าสู่เมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG 947บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง

12.35น
เดินทางถึง ดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านขั้นตอน
ศุลกากรแล้วรับกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปีฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้มาถึงปีพ.ศ.2488ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น2 ส่วนและได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียมเมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามีแบบฉบับของตนเองและยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย
โดยนำท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม.ที่เลียบชายฝั่งทะเลผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม.เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยานวัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียน
และชม สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออก
แบบเองเกือบทั้งสิ้นพระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีและเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4แห่งราชวงศ์เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปีจุดเด่นของสุสานคืออาคารไม้เก่าแก่ริมทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตำหนักแห่งนี้นิพนธ์บทกวี และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา และอีกที่คือตำหนักซุงเคียม ที่เก็บรักษาเครื่องเรือน แจกันและหีบเครื่องประดับ เลยออกไป
นำไปสู่สุสานมีหินสลักรูปช้างม้า และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศิลา
จารึกขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในรัชสมัย
นำท่านสู่ ถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำหอม ซึ่งจะมีชาวเวียดนามนำ
ของมาขายและชมบรรยากาศริมแม่น้ำที่จะมีนักท่องเที่ยวและ
คนท้องถิ่นมานั่งเล่นริมน้ำ
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
เข้าที่พัก NEWSTARHUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สอง

เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–
ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณ
ต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ
ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน้ำให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ
(ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ45-60 นาที)
นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละ
ชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์
คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทอง
พระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก
และนำท่าน เพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่ม
แห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่
ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวันซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับ
จ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล
และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์
กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและ
แม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทนทำให้ฮอยอัน
ในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้าน
เรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆจนองค์
การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะเพื่อ
ปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
ที่ล้ำค่า
นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง
มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพาน
มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่นกับชาวจีน
ชมจั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335อยู่บนถนน
ตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่งหลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้าภายในเป็นที่อยู่อาศัยมีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้าและมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วนรูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากบ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือนวัดวาอาราม เจดีย์ศาลาประชมคม ศาลเจ้าบ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 เข้าที่พัก AURORAHOIANHOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม

ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบน
ความสูงถึง 5,810 เมตรกระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้าราง
เดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17
องศาเซลเซียสเท่านั้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม้150 บาท) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก ได้เวลา
นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ดานัง
จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยว
แห่งใหม่สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันเปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็นLandmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำและพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮานตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก NHU MINH BEACH HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สี่

ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนามซึ่งมีทำเลที่ตั้งดีหันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดวกบัวสง่างามชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวบนภูเขาลิง ที่จะมองเห็นคาบสมุทร
ได้อย่างชัดเจนได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานดานัง

13.35น

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.15น  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 14,900 บาท //
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 14,900 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า