ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 6วัน 4คืน XW // ราคา 18,999 บาท //

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 6วัน 4คืน XW // ราคา 18,999 บาท //

ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซ่าจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เหยหลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ซีเหมินติง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
00.20 น.
เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
05.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
เช้า
บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปี ค.ศ.1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเขตไถจง ทำให้หมู่บ้านและอาคารโดยรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ตัววัดจงไถฉานซื่อกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยนับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาวัดนี้เป็นอย่างมาก
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) อาหารพื้นเมือง
หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา
จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965
นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมายให้ทานได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นำท่านสู่ FORTE ORANGE HOTEL TAICHUNG PARKหรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม
ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก
หลังจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิและไต้หวันไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า C.C.CREAM สครับขัดผิว มาร์กหน้าทองคำ และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูเสี่ยวหลงเปา
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) สุกี้มองโกล
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) อาหารทะเลพื้นเมือง
นำท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) อาหารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเป โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยให้ทำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวร่วม ทั้งแนะนำการเดินทางพร้อมทั้งแจกแผนที่ให้ สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำมีดังนี้ 1. ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK ที่แห่งนี้มีสินค้าให้ท่านแบรนด์เนมเลือกช้อปปิ้งมากมาก ไม่ว่าจะ เป็น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า อาทิเช่น ONITSUKATIGER, ADIDAS, MANGO, THE BODY SHOP, H&M, NIKE, CONNERSE ฯลฯ 2.BEITOUที่แห่งนี้มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวถึง 6 จุดด้วยกัน 1. BEITOU PARK: สวนสาธารณะ 2. BEITOU HOT SPRING MUSEUM: พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว ที่นี่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของเป่ยโถวและน้ำพุร้อนที่นี่มีที่ว่ายังไง 3. PLUM GARDEN: วังฤดูร้อนของอดีตประธานาธิบดี เพิ่งเริ่มเปิดให้เยี่ยมชมในปี 2010 ตัววังถูก ตกแต่งในสไตส์ของญี่ปุ่น 4. BEITOU THERMAL VALLEY 5. TAIPEI PUBLIC LIBRARY BEITOU BRANCH: ห้องสมุดเป่ยโถว 6. SPA SPRING RESORT: บ่อน้ำพุร้อน
**อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน**
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 5)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
06.20 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
09.05 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 6วัน 4คืน XW // ราคา 18,999 บาท //
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 6วัน 4คืน XW // ราคา 18,999 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า