ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5วัน 4คืน TG //ราคา 34,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5วัน 4คืน TG //ราคา 34,888 บาท

เที่ยวไต้หวัน โดยสายการบินไทย ไปเช้า กลับดึก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพฯ - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง -
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 3 บริเวณISLAND-D
สายการบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
07.25น.
เหิรฟ้าสู่ นครไทเป โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG634
11.55 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12
เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
ประมาณ 160 กิโลเมตรหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สเต็ก + สลัดบาร์
บ่าย
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
ที่มีประวัติยาวนานกว่า5,000 ปีเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มี
อยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์
ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม
(ซึ่งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน
ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่
ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทอง
แบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่
แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ
“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่”
ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็น
อันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น”
“งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง
แม้แต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่
ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง
อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LA-MAISON HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)
-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101
(รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) มีความสูงถึง 508 เมตร
ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิม
กับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์
อันเป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ
ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว
ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษี
ที่ DUTY FREE
ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมายในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงาม
ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวันซึ่งใช้เวลา
ในการสร้างถึง3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติงหรือสยาม
สแควร์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย
รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc.แต่ในส่วนของ
ราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LA-MAISON HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม
ไทเป-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
ในเขตเมืองเจียอี้ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติ
อันสวยงามตลอด2 ข้างทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
ในเขตเมืองเจียอี้
ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูง
จากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯ
ที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะใน
เดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูใบ
ไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้
อีกนานาชนิด เช่น ซากุระ, ไฮเดรนเยียร์
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก
ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน
ยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง
ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก
เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำ
จากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้
พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมี
สนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ALI-SHAN KAOFENG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่
นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น
บนอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-
เจียอี้-ผูหลี่ -วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
04.00 น.
เวลาโดยประมาณ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณชม
พระอาทิตย์ขึ้น
ที่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลาง
ของไต้หวันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมือง
ท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง
และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ วัดนี้ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่
เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน
และวัดมหายานที่ธิเบตอีกทั้งยังเป็นวัดที่มี
การออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150 เมตร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อม
รอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม
ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชม
ความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้
นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู
ณ วัดเหวินหวู่
ซึ่งถือเป็นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด
ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3
ของมณฑลไต้หวัน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู
นำท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดิน
มีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่น
สไตล์ไต้หวันเมนูที่ ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่
ชานมไข่มุกอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้า
ต่างๆพร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
พักที่ MIRAGE HOTEL TAICHUNG 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-เถาหยวน
-GLORIA OUTLETS-กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านต่างๆของไต้หวันทั้งการศึกษา การค้า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรม
เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน
มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน
ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก
จากนั้นนำท่าน เลือกซื้อของฝาก
ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ
อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด,
ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่GLORIA OUTLETS
ซึ่งเป็นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริกัน
แห่งแรกในไต้หวันตั้งอยู่บริเวณติดกับ
สถานีรถไฟความเร็วสูงและ
สถานีรถไฟฟ้าเถาหยวนเอาท์เล็ตแห่งนี้
มีทั้งหมด 4 เฟสเฟสแรกประกอบ
ด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ
ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติเฉลี่ย
ประมาณ 35% ในจำนวนนี้มีสินค้า
แบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวัน
เป็นครั้งแรก 24 แบรนด์คาดว่า
ร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟสภายใน
ช่วงปลายปี 2561 นอก
จากนี้ยังมี ร้าน“นิชิกิราเม็ง”
(錦拉麵 Nishiki Ramen)

ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังต้องจนต้อง
ต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่นทั้ง 7
สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชั่วโมง
มาเปิดสาขาแรกในไต้หวัน
ที่ห้างกลอเรียเอาท์เล็ตส์แห่งนี้อีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.05 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
เที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5วัน 4คืน TG //ราคา 34,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5วัน 4คืน TG //ราคา 34,888 บาท
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า