ทัวร์ไต้หวัน Shock Price 4วัน 2คืน XW //ราคา 13,777 บาท//

ทัวร์ไต้หวัน Shock Price 4วัน 2คืน XW //ราคา 13,777 บาท//

เยือนเกาะไต้หวัน พักระดับ 4 ดาว นั่งเครื่องบินลำใหญ่

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
23.30น

นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6
สายการบิน NOK SCOOT มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทางเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน - ถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
02.25 น
เดินทางโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182
นำท่านเหิรฟ้าสู่ ไทเป (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
07.05น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 
ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร
แล้วรับกระเป๋าสัมภาระ
นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองไทเป
เช้า
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
หรือถนนสายเก่าในจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
แหล่งท่องเที่ยวหลักตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า ซึ่งสองข้าง
ทางนั้นจะประกอบไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นมากมายกับบรรยากาศ
ของบ้านเรือนและอาคารแบบสไตล์ดั้งเดิม เช่น โรงน้ำชา
ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ
โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรของเมืองจิ่วเฟิ่นที่ไม่ว่า
ใครที่ได้ไปเยือนแล้วต้องลิ้มลอง เช่น บัวลอยเผือก
ลุกชิ้นปลาสูตรโบราณและโรตีสายไหมภายในเมืองจิ่วเฟิ่น
มีการประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟสีแดงที่ด้านบนถนน
ที่เป็นทางลาดชัน และเป็นแนวขั้นบันได ซึ่งที่นี้เองท่าน
จะได้พบเห็นความสวยงามของโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้
ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปจนกลายเป็นสถานที่ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์อนิเมชั่น
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่อง Spirited Away
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อน
ของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูป
พระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวง
ประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน
ทั้งการศึกษา การค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และวัฒนธรรม
เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก
ชมวิวชั้น 89 ถ้าใครต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับ
ไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูง
} ถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย
ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน
ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งแบรนด์ดังระดับโลก
อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA ,
BURBERRY
,CALVIN KLEIN,CHANEL,COACH ,GUCCIM
,GIORDANO,HUGO BOSS, LOUIS VUITTON
,LONGCHAMP,LANCOME,LE MER,
MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA,
PANERAI, PRADA,POLO ,ROLEX , SHISEIDO
, SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE ,
ZARA เป็นต้นหรืออิสระให้ท่านได้เลือกขึ้นลิฟต์
ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ
1,008 เมตรต่อนาที

ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งย่าน
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป
และยังมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และของกินพื้นเมือง
มากมายที่ท่านจะต้องประทับใจ
พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด -
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านชาอู่หลง -
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)
ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ
และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือดใน
ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและ ปะการังแดง
เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อ
(ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร
ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์
สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
บ่าย
จากนั้นระหว่างทางนำทุกท่าน แวะชิมชาอูหลงชา
ที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอมและยังมี
สรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากที่คนไทย
นิยมมากๆชนิดหนึ่ง
นำท่านมุ่งสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุ
และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนาน
กว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า
620,000ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีนจนต้องหมุนเวียน
ออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียน
ทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องทองสำริดต่างๆเหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณ
วัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถม
ของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค
ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้ำค่า
โดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตน
เกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตร
เป็นอันดับ 1 ของโลก“หยกหมูสามชั้น
”“งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง
แม้แต่ตราลัญจกรของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่”
ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติงหรือ
สยามสแควร์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวม
ทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma หรือจะเลือก
ชิมชาไข่มุกที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
(กรุงเทพฯ)
เช้า
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.40 น
สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181
นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
12.40น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน Shock Price 4วัน 2คืน XW //ราคา 13,777 บาท//
ทัวร์ไต้หวัน Shock Price 4วัน 2คืน XW //ราคา 13,777 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า