ทัวร์ไต้หวัน Pro Pro 5วัน 3คืน XW // ราคา 19,900 บาท//

ทัวร์ไต้หวัน Pro Pro 5วัน 3คืน XW // ราคา 19,900 บาท//

เที่ยวสบายๆ บินไปกับ Nok Scoot Air

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

1-5,3-7,4-8,8-12,9-13,16-20,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,30 เม.ย.-4 พ.ค.,1-5,2-6,7-11,8-12,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,25-29,26-30,27-31 พ.ค.,28 พ.ค.-1 มิ.ย,29 พ.ค.-2 มิ.ย.,30 พ.ค.-3 มิ.ย. ราคา 19,900 บาท
5-9,6-10,26-30 เม.ย.,27 เม.ย.-1 พ.ค.,28 เม.ย.-2 พ.ค.,29 เม.ย.-3 พ.ค.,3-7,4-8,5-9,6-10,9-13,10-14,11-15,12-16 พ.ค. ราคา 20,900 บาท
10-14,11-15,14–18,15-19 เม.ย.(สงกรานต์) ราคา 24,900 บาท


วันแรก
กรุงเทพฯ –สนามบินดอนเมือง
 
สำหรับไฟล์ท XW182 ในวันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดีและอาทิตย์
22.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 ประตู 5-6 สายการบินNok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
02.15 น.
ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินNokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
 
สำหรับไฟล์ท XW182 ในวันอังคาร,ศุกร์และเสาร์
21.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 5-6 สายการบินNok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
00.20 น.
ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 
สำหรับไฟล์ท XW182 ในวันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดีและอาทิตย์
07.05 น.
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
สำหรับไฟล์ท XW182 ในวันอังคาร,ศุกร์และเสาร์
05.10 น.
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมชาอูหลง เป็นชาต้นตำรับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี)
นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย
จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองไถจง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองไทเป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
นำคณะเข้าสู่ที่พักãโรงแรม Intrendy Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
พิพิธภัณฑ์กู้กง– ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดและมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกรวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Duty Free
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู)
หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมายอาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Taoyuan Airport City Suite Hotelหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 
สำหรับไฟล์ท XW181 ในวันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดีและอาทิตย์
09.40 น.
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน อำลากรุงไทเป
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินNokScoot โดยเที่ยวบินที่XW181(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
12.15 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 
สำหรับไฟล์ท XW181 ในวันอังคาร,ศุกร์และเสาร์
06.20 น.
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน อำลากรุงไทเป
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินNokScoot โดยเที่ยวบินที่XW181(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
09.05 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน Pro Pro 5วัน 3คืน XW // ราคา 19,900 บาท//
ทัวร์ไต้หวัน Pro Pro 5วัน 3คืน XW // ราคา 19,900 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า