Sustainable Insect Pest Management  ISBN 9788173196089

Sustainable Insect Pest Management ISBN 9788173196089

Sustainable Insect Pest Management ISBN 9788173196089 | Author : S. Ignacimuthu |©2005 | Hardcover: 310 pages.

  • ราคา 4,170.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Descriptions :

Overexploitation of natural resources and excessive chemicalization of agriculture have led to poor sustainability of farm production. Indiscriminate use of agricultural chemicals has resulted in problems of pest resurgence and development of resistance on the one hand and has posed serious problems of environmental contamination through residues in food chain on the other hand. The importance of achieving food production through the use of ecofriendly sustainable pest management techniques is being realized more and more in the recent past. Eminent scientists from different research institutions have looked into this aspect seriously and have come up with many enlightening suggestions compiled together in this book.

Table of Contents

Progress and Perspectives in Sustainable Integrated Pest Management / Perspectives in Sustainable Insect Pest Management / Sustainable Cotton Pest Management: Role of Cropping Systems, Gossypium Genotypes, Herbivore – Carnivore Diversity and Chemical Control / Sustainable IPM of Cotton Pests: A Scenario in Karnataka / TNAU IPM Module for the Management of Major Insect Pests of Rainfed Cotton / Effectiveness and Economics of IPM Module for Kharif Groundnut, Arachis hypogea L / Indigenous pest control knowledge of tribals in Tamil Nadu / Conservation of Beneficials for Sustainable IPM / Effect of Certain Agronomic Practices on The Biodiversity of Predatory Arthropod Fauna in Rice / Prospects of Biological Control in Transgenic crops / Evaluation of Trichogramma chilonis Ishii Under Field Condition for the Management of Fruit Borer, Helicoverpa armigera (Hubner) on Chilli / Egg Parasitoids of White Rice Leaf Hopper, Cofana spectra (Distant) (Cicadellidae : Hemiptera) / A Critical Appraisal of Cryptolaemus montrouzieri Muls. - A Biocontrol agent Against Maconellicoccus hirsutus (Green) Causing Tukra in Mulberry / Ecologically Dominant, Predatory Ant Species as a Resource for Sustainable Insect Pest Management in Plantations / Biocontrol based IPM Against Major Pests of Jasmine Jasminum spp. / Evaluation of Metarhizium anisopliae (Metsch Sorok) for the Management of Spodoptera litura on Beans Crop / Epizootic Occurrence, Cross Infectivity, Characterization and Safety of Nuclear Polyhedrosis Virus Of Rice Moth, Corcyra cephalonica (Lepidoptera: Pyrallidae) / Potential of Entomopathogenic Nematodes in Insect Pest Control / Biological Control of Weeds in India – An Over View / Botanical Pesticides for Sustainable Crop Protection / Antifeedant and Ovicidal Activity of Some Plant Extracts Against Spodoptera litura (Fab.) / Effect of Isolated Fractions of Hyptis suaveolens and Melochia chorcorifolia Against the Gram Pod Borer Helicoverpa armigera (Hubner) / Management of Mango Blossom and Fruit Insect Pests Management Using Neem and Pungam Products / Field Evaluation of Plant Extracts for the Management of Groundnut Pests / Management of Aphid, Melanaphis sacchari (Zehntner) on Rabi Sorghum through Botanicals / Evaluation of Botanicals and Bioagents Against Major Pod Borers of Greengram, Vigna radiata (L.) Wilczek / Host Plant Resistance in Cotton to Major Insect Pests: Perspectives and Progress / Screening host plant resistance against major pests of tomato and evaluation of integrated management modules against Helicoverpa armigera Hubn / Effect of Antibiosis Components of Eggplant on the Developmental Biology of Whitefly Parasitoids, Encarsia transvena T. and Eretmocerus mundus M. (Aphelinidae: Hymenoptera) / Status of Rice Gall Midge in Kerala / Bio-ecology of Pod-bugs on Pulses / Use and Abuse of Chemical Pesticides: Need for Safer Pesticides for Sustainable Integrated Pest Management / Field Testing of an IPM Package for the Management of Mulberry Leaf Webber, Diaphania pulverulentalis (Hamp.) / Studies on Development of Sustainable Pest Management in Mulberry / Observations on Biological, Botanical and Chemical Control Tactics of Mulberry Pest Management

Sustainable Insect Pest Management  ISBN 9788173196089
Sustainable Insect Pest Management ISBN 9788173196089
4,170.00.-