โปรแกรมเที่ยวเชียงคาน,Chiang Khan

โปรแกรมเที่ยวเชียงคาน,Chiang Khan

โปรแกรมเที่ยวเชียงคาน,Chiang Khan

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมที่ 1:
 
โปรแกรมทัวร์ เชียงคาน (3 วัน 2 คืน)
 
วันแรก 
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋าตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
05.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ หรือ รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อำเภอที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
15.00 น. แวะให้ท่านนมัสการและไหว้พระที่ พระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร(ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก)หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเรือนไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน การสาธิตทำหน้ากากผีตาโขนและสินค้าของที่ระลึกผีตาโขนในรูปแบบต่างๆสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้
17.00 น. นำท่านเดินทาง Check In เข้าที่พักที่ บุษบาภูเรือรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น เที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้น อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อยสามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบายจนถึงยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงินเปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. หลังอาหารแวะ ชมสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ มีทั้งลิลลี่กุหลาบ หงอนไก่ คริสมาสต์แดง พลับ ท้อ สาลี่
14.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน
17.30 น. นำทุกท่าน Check In เข้าพักที่ เฮือนไม้แฮกดีรีสอร์ท (ใกล้ถนนคนเดิน 50 เมตร) หรือระดับเดียวกัน
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท
20.00 น. นำท่านเที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ตามอัธยาศัย
22.00 น. เดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม
06.00 น. นำทุกท่าน ตักหรือใส่บาตรข้าวเหนียว ที่ตลาดเชียงคาน (ซื้อของใส่บาตรตามอัธยาศัย)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท
08.30 น. จากนั้นชม วัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง
09.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และ แวะซื้อของฝากกลับบ้าน
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ต่อ)
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ หรือ รถบัสปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่านต่อห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)
 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
 
--------------------------------
 
โปรแกรมที่ 2:
 
โปรแกรมทัวร์ เชียงคาน (4 วัน 3 คืน)
 
วันแรก
19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน เอจิเลนต์ทัวร์ คอยต้อนรับ 
19.30 น. นำท่านออกเดินทางโดย  รถตู้ปรับอากาศ หรือ รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ .เลย
 
วันที่สอง
05.30 น. เดินทางถึง จ.เลย นำทุกท่าน ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
09.30 น. เที่ยวชม สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นแวะนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ณ วัดเนรมิตรวิปัสนา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ไร่ทีเอสเอ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลนานาชนิด ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็นที่ระลึก 
14.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกปลาบ่า น้ำตกสวยขนาดใหญ่ที่มีความสูงและกว้างกว่า 20 เมตร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พักที่ "โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา" หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บสัมภาระจากนั้นผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย 
19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม 
20.00 น. หลังอาหารเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย นำท่านเดินชมธรรมชาติบนภูหลวงระยะทาง 2 กิโลเมตร 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร 
14.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองเล็กๆ ที่มีวีถีเรียบง่าย สงบเงียบริมโขง 
15.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงคาน นำท่าน Check In เข้าที่พัก "เฮาฮักเชียงคานรีสอร์ท”
18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. หลังอาหารเชิญท่านช็อปปิ้งเที่ยวชม ถนนคนเดินเชียงคาน
21.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท และราตรีสวัสดิ
 
วันที่สี่
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านไปชมตลาดเช้าเชียงคาน อิสระอิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าอำเภอเชียงคาน (ของใส่ซื้อเองตามอัธยาศัย) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท
08.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินเลียบริมโขงสู่ วัดศรีคุณเมือง วัดที่ผสมผสานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้อย่างลงตัวน่าชม เชิญท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรก่อนอำลา 
09.30 น. นำท่านเดินทางไปชม วนอุทยานสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และ มีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น 
12.00 น.แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
-------------------------------- 
 
การจองทัวร์ 
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 
 
เลขที่บัญชี 4162562571 
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 
 
ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการ 
ทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 
 
-------------------------------- 
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 
 
เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com 
 
Email Address: Agilenttour@gmail.com 
 
-------------------------------- 
โปรแกรมเที่ยวเชียงคาน,Chiang Khan
โปรแกรมเที่ยวเชียงคาน,Chiang Khan
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า