Experiments in General Chemistry ISE : Featuring MeasureNet  ISBN  9780534423384

Experiments in General Chemistry ISE : Featuring MeasureNet ISBN 9780534423384

Experiments in General Chemistry ISE : Featuring MeasureNet ISBN 9780534423384 | Author : Lin Zhu , Charles H Atwood , Bobby Stanton |1ed©2005 | Paperback | 500 pages

  • ราคา 800.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Descriptions :

LABORATORY EXPERIMENTS IN GENERAL CHEMISTRY FEATURING MEASURENET is the first self-directed laboratory manual to incorporate experiments conducted with MeasureNet -- an innovative, network data collection system that introduces students to "real world" chemistry. With the new use of MeasureNet, experiments are more precise, only requiring small quantities of chemicals, making the lab safer and environmentally friendly. This laboratory manual is designed to first prepare students for the laboratory setting through conceptual and technique experiments. Students then work to solve a multi-component question, utilizing what they learned in previous experiments. Through this approach, and with the help of MeasureNet's modern electronic data collection, analysis, and reduction, students truly prepare themselves for conducting chemistry in a professional setting!

Table of contents :

Safety Rules. Common Laboratory Glassware and Equipment.

 1. Densities of Some Liquids and Solids. 2. Specific Heat of Substances. 3. Chromatography. 4. Determination of the Percent by Mass of the Components in a Mixture by Thermal Gravimetric Analysis. 5. Self Directed ? Thermal Insulating Materials. 6. Reaction Stoichiometry. 7. Types of Chemical Reactions. 8. Identifying Metal Ions and Inorganic Compounds by their Chemical Interactions. 9. Gravimetric Analysis of a Chloride, Sulfate or Carbonate Compound. 10. Emission Analysis of Aqueous Solutions of Group IA and IIA Metal Salts. 11. Determination of Chromium (VI) Concentrations via Absorption Spectroscopy. 12. Determination of the Concentration of Acetic Acid in Vinegar. 13. Solubility, Polarity, Electrolytes and Nonelectrolytes. 14. Self-Directed - Determination of the Cause of a Fish-Kill in the Clark Fork of the Columbia River 15. Self-Directed ? Quality Control for the Athenium Baking Soda Company. 16. Gas Laws. 17. Colligative Properties. 18. Soaps and Detergents. 19. Heats of Chemical and Physical Processes. 20. Hess's Law. 21. Determination of the Heat of Neutralization of a Variety of Strong Acids and Bases. 22. Dystan Medical Supply Company ? Cold Packs and Hot Packs. 23. Kinetics ? Reaction Orders. 24. Chemical Equilibria. 25. Determining the Equilibrium Constant for a Reaction. 26. Determining Ka of an Acid by Titration and from pH. 27. pH and Buffer Solutions. 28. Self-Directed ? Identifying an Unknown Weak Acid

Experiments in General Chemistry ISE : Featuring MeasureNet  ISBN  9780534423384
Experiments in General Chemistry ISE : Featuring MeasureNet ISBN 9780534423384
800.00.-