เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

  • ราคา 390.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร ไปยังคณะรัฐมนตรีแยกเป็น 2 แผน แผนที่หนึ่ง ขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นแผนขั้นเตรียมการก่อนจัดตั้งกรม คือเตรียมทั้งการวางแผนงาน วางอัตรากำลังคน ปรับปรุงวิชาการ เปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปบริหาร และการแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม เพื่อจัดตั้งกรมในแผนขั้นที่ สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2504 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ

เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตราภิวัฒน์ 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร
390.00.-