ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

  • ราคา 120.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

'การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ' คือ การดําเนินการใดๆ ด้านเอกลักษณ์ของชาติ เพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตสํานึกด้านคุณธรรม ความดีงาม ความรักหวงแหน และความภาคภูมิใจ ในอันที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคง และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสงบสุข ประชาชนมีความเข้าใจ เอื้ออาทร และรู้รักสามัคคี

ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
120.00.-