รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0105545065937

บริษัทริโอไทย ทราเวล ก่อตั้งเมื่อ25 มิถุนายน2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดบริการด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเทียวชาวไทยทั่วไป ปัจจุบันมีนาย ธนดล นาถาบำรุง เป็นกรรมผู้จัดการ การให้บริการแก่ลูกค้าทางบริษัทฯได้ยึดหลัการดำเนินธุรกิจโดยมีสโลแกนคือ" สะดวก ประหยัด ปลอดภัย เที่ยวกับริโอไทย ทราเวล" ลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการนำท่องเที่ยวของบริษัทส่วนมากได้รับทราบและเห็นข้อมูลทั้งจากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและผ่านการแนะนำจากท่านๆ ที่ได้เคยใช้บริการของบริษัทฯ
ในปัจจุบันบริษัทฯมีเป้ามายในการดำเนินงานดังนี้

1.ให้บริการข้อมูลเกียวกับการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในเมืองที่เป็นเส้นทางหลักคือ
-ฮ่องกง
-สิงคโปร์
-เซินเจิ้น
-มาเก๊า
-กรุงไทเป (ไต้หวัน)
-กรุงปักกิ่ง
-เมืองเซี่ยงไฮ้ (หังโจว/ซูโจว/อู่ซี)
-คุนหมิง (12ปันนา)
-เกาหลี
-ญี่ปุ่น
-พม่า
-เวียดนาม
2.จัดนำเที่ยวในเส้นทางดังที่กล่าวมาทั้งหมด
3.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทางทั่วโลก
4.บริการจองที่พักในเมืองที่เป็นเส้นทางหลักของบริษัทฯ
5.รับจัดการสถานที่สัมมนา-ดูงานต่างประเทศ

 

        

    

 call centerสอบถามทัวร์ (24ชม.)ได้ที่  โทร.029155255
 
 หรือติดต่อสอบถามผ่านไลน์ได้ค่ะ...

ID: riothaitravel            ID:029155291                 

line id riothaitravel        line id 029155291         

           

ทัวร์พม่า 3วัน2คืน
รหัสสินค้า: 000108
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน3วัน2คืน
รายละเอียด:

ทัวร์พม่า 3วัน2คืน เที่ยวเมืองย่างกุ้ง หงสาวดี สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ..มัสการมหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ "เจดีย์จมูกร้อน"พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดีและพระธาตุอินแขวน เดินทางโดยสายการบินไทย
อัตราค่าบริการ:
เดินทางตั้งแต่: 20 มิถุนายน-30กันยายน 2557
ราคา
 22,500.00 บาท/ที่นั่ง (จองและเดินทาง 4-6ที่นั่ง)
ราคา 21,500.00 บาท/ที่นั่ง (จองและเดินทาง 7-9 ที่นั่ง)
ราคา  
19,900.00บาท/ ที่นั่ง (จองและเดินทาง 10-15ที่นั่ง)
หมายเหตุ:
ราคานี้รวมค่านั่งเสลี่ยงแล้ว กรณีไม่ต้องการนั่งเสลี่ยงลด 800บาท/ที่นั่ง
อัตราค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง โดยสารการบินไทย
2.ที่พักตามวันเวลาที่ระบุในโปรแกรม
3.อาหาร 7มื้อ
4.โปรแกรมทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์(ภาษาไทย)
5.พาหนะตลอดรายการทัวร์
6.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
7.ค่ายื่นขอวีซ่า
8.ภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
9.บริการแจกผ้าเย็นและน้ำดื่มวันละขวด
10. ค่านั่งเสลี่ยงจากจุดจอดรถ เพื่อขึ้นไปยังที่พักใกล้กับพระธาตุ

โปรแกรมการเดินทาง:
วันแรก : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระนอนเจ๊าทัดจี-พระเจดีย์สุเล-เจดีย์โบตะตอง
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน สำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่ โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง  หากกระเป๋าเดินทางท่าน เป็นใบเล็ก ๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป ต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 200 บาท)
07.55น. บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 303
08.50น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองนำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์สุเล  (Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากองจากนั้นนำชม  พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารกลางวัน นำท่าน นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน  แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo)
ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย)หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก (โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์ เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก Kyaikhto Hotel หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
โรงแรม  Kyaithiyo  Hotel  / Mountain Top Hotel 

วันสอง: พระธาตุอินแขวน–หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง–พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว–พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธรูปหินอ่อน “เจ๊าดอจี”– ปางช้างเผือก - พระบรมธาตุชเวดากอง
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น.  ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านเดินทางไปนมัสการ Kyat Kat Weing  วัดไจ๊คัดไวเพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป  สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอกจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร 555
บ่าย   หลังอาหารกลางวันนำคณะ “นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว” ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผิน พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศจากนั้นนำท่านสักการะพระหินอ่อน(เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า นำชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของ พม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ นำท่านชมสุสานสัมพันธมิตรยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
นำท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองย่างกุ้ง ย่านถนนพรหม บริเวณรอบนอกพระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากอง  จากนั้นนำกราบนมัสการพระบรมธาตุชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารKaraweik Palace
เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Central หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: วัดพระเขี้ยวแก้ว-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.ย่างกุ้งนำท่านชม วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี (Buddha Tooth Relic Temple) ชมเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้อร่ามตา กลางโถงเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วองค์จำลอง หรือพระทันตธาตุโดยบรรจุอยู่ในโถแก้ว ซึ่งตั้งอยู่บนบุษบกสีทองรายรอบด้วยพระพุทธรูปสีทองปางต่างๆ แล้วล้อมด้วยราวเหล็กอีกชั้นหนึ่ง ยกฝ่าพระหัตถหันออกจากองค์มีความหมาย คือการไล่ศัตรู พร้อมประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงนำท่านไปยังตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน
19.45 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG306
21.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ  
 

 ***จบการเดินทาง**** 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510 Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
HOT LINE: 029155291 (24hrs)


LINE ID1:riothai
LINE ID2:riothaitravel
LINE ID:029155291

เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์         08.00-15.00  

Tell a Friend
ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG)
รหัสสินค้า: 000073
ราคาปกติ 33,900.00 บาท  
ราคาลด 28,900.00 บาท

ประหยัด 5,000.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี 5วัน4คืน
นำเที่ยวเซี่ยงไฮ้เมืองแห่งแฟชั่นที่ทันสมัยได้รับสมยานามว่าเวนิสตะวันออก ชมหาดไว่ทาน นั่งรถไฟแม่เหล็ก ขี้นหอหมิงจู เที่ยววัดพระหยก ช้อปปิ้งนานจิงลู่ ชมโชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ เที่ยวหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ทานขาหมูพันปี ชมโชว์ไนท์ออฟซีหู เที่ยวเมืองซูโจว เมืองที่มีความสอาดสวยงามน่าท่องเที่ยว ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสวรรค์บนโลก ชมวัดซีหยวน แวะเมืองอู๋ซี นมัสการพระใหญ่หลิงซาน

อัตราค่าบริการ: 
ราคาใช้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 1ส.ค.-30 พ.ย.58

วันที่ทัวร์ออกเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน/ลูกค้าสามารถกำหนดวันเอง
จองและเดินทาง: 4-5 ท่าน  ราคา:  33,900.00  บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 6-9 ท่าน   ราคา:  31,900.00  บาท/ท่าน
จองและเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคา:  28,900.00  บาท/ท่าน

หมายเหตุ:
- ราคานี้จัดตามจำนวนของผู้เดินทาง จอง 4 คนก็เดินทางได้เลย
-ไม่ต้องรวมก้บลูกค้าท่านอื่นๆ จัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวของท่านเอง
- เราจัดรถพร้อมไกด์บริการท่านแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
-ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง


อัตราค่าบริการรวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้โดยสายการบินไทย
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในรายการ
4. อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
8. รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท


โปรแกรมการเดินทาง(ตัวอย่าง)

วันแรก :กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-เขตไว่ธาน-หอทีวีไข่มุก
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์  D
10.35น. ออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 664
15.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านสู่ เขตไว่ธาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก ให้ทุกท่านได้ชมนครเซี่ยงไฮ้ในจุดชมวิวด้านบนของหอทีวี ชมความงามของสีสัน ยามค่ำคืน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรม HOLIDAY INN  SHANGHAI  หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง: เซี่ยงไฮ้-UNDERWATERWORLD-โจวจวง(ล่องเรือ)-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-โรงงานผ้าไหม
เช้า   รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม
UNDERWATER WORLD ชมความงามของโลกใต้ทะเล ชมสัตว์น้ำต่างๆ นานาพันธุ์ ปลาหลากหลายชนิด เพลิดเพลินกับของฝากของที่ระลึกภายในสวนสัตว์น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โจวจวง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนครเซี่ยงไฮ้จนถึงเมืองโจวจวง
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านชิมขาหมูโจวจวง
บ่าย   ชมเมืองเก่าหรือฉายาเวนิซตะวันออก ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าแก่และเพลิดเพลินกับชีวิตความเป็นอยู่ชาวเมืองโจวจวงพร้อมนั่งเรือชมความงามโดยรอบของเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ซูโจว ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่  ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้งอารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคำพังเพยจากนักกวีเอก ซูตงปอ ถ้าหากผู้ใดมาเยือนเมืองซูโจวแล้ว หากมีเวลาให้ท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านชิมหมูพันปีต้นตำรับเมืองซูโจว
พักที่โรงแรม 100 HAPPY HOTEL, SUZHOU หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม :ซูโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ร้านไข่มุก-หังโจว-บ้านเศรษฐีหูเสียเอี๋ยน-ไนท์ออฟซีหู
เช้า   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุก จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน  หรือชาวจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร และนมัสการมือของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกระดูกหมูอู๋ซี ต้นตำรับดังของเมืองอู๋ซี
บ่าย  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกตามอายุของไข่มุก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของมณฑลนี้ชมความงามตลอดเส้นทางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกพืชผักไว้รับประทานและจำหน่ายให้กับรัฐบาล นำท่านชม บ้านเศรษฐีหูเสียเอี้ยน เป็นบ้านของเศรษฐีสมัยโบราณของเมืองหังโจว ซึ่งทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีพื้นที่ของบริเวณบ้านกว้างขวาง  ซึ่งในสมัยก่อนความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีท่านนี้ทำให้เกิดปัญหากับตัวเอง โดยมีข้าราชการท่านอื่นใส่ความเรื่องต่างๆทำให้เศรษฐีท่านนี้ ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทางพระราชวัง  จากนั้นนำท่านชมโชว์ ไนท์ออฟซีหู สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจวนครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหู
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมอาหารพิเศษไก่ขอทาน

พักที่โรงแรม HANGZHOUWAN HOTEL HANGZHOU หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่: หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-สวนชา-เซี่ยงไฮ้-กายกรรมเซี่ยงไฮ้
เช้า   รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู   เต็มไปด้ววพันธุ์ไม้ริมฝั่งทะเลสาบ ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ตัวฉานเลียน  ซานกานอิ้นเยี่ยะ แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ สวนชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้  เป็นของฝาก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 6 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารมีเวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนนานกิง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด และบางยี่ห้อพากันนำมาลดราคา

พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS, SHANGHAI  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า: เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว-นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง-กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนละครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่  เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   อำลาเมืองเซี่ยงไฮ้ และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
17.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ


ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่นี่ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)    
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299   

 
Line ID: riothaitravel
Line ID: 029155291


เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
เสาร์           08.00 - 15.00 น.

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ฮานอยฮาลอง3วัน2คืน(TG)
รหัสสินค้า: 000056
ราคาปกติ 16,900.00 บาท  
ราคาลด 14,900.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์เวียดนาม 3วัน2คืน
ฮานอย-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง ท่อง 3000 เกาะ
โชว์หุ่นกระบอก สุสานโฮจิมินท์ เจดีย์เสาเดียว

อัตราค่าบริการ: 
เดินทางได้ทุกวัน : 15เมษายน-30มิถุนายน 2557

ราคา 16,900.00 บาท   (จองและเดินทาง3-5ที่นั่ง)
ราคา 15,900.00 บาท  (จองและเดินทาง 6-9 ที่นั่ง)
ราคา 14,900.00 บาท  (จองและเดินทาง 10-15ที่นั่ง)

ค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย สายการบินไทย
2.ที่พัก 3 คืน ตามรายการทัวร์
3.อาหาร 8มื้อ
4.รายการทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม
5.มัคคุเทศก์ภาษาไทย(รอรับที่เวียดนาม)
6.ค่าพาหนะตามที่ระบุในดปรแกรม
7.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน
9.น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง(ตัวอย่าง)
วันแรก: กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง (L/D)
05.30น ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ขาออก สายการบินไทยเพื่อทำการเช็คอิน
07.45น  ออก
เดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG682
09.350น เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ "กรุงฮานอย" เมืองหลวงของประเทสเวียดนาม ความหามยของชื่อเมือง คือดินแดนที่แม่น้ำไหลผ่าน หลังจากท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสูภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ และวิถีชีวิตอันเป็นธรรมชาติของชนบทเวียดนามพร้อมความเป็นอยู่ของผู้คนตลอดทั้งสองข้างทาง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง็อกเซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงดงามและ บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่ง ชัน เสียดยอด เรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำหินงอก หินย้อยอันตระการตาพิสูจน์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่นี่ ตามพงศาวดารเวียดนาม บันทึกไว้ว่า เหล่ามังกรสวรรค์ได้ลงมายังเมืองมนุษย์ เพื่อเล่นน้ำที่อ่าว ฮาลองและไม่ยอมกลับสู่สวรรค์ ทางสวรรค์จึงมีมติสาปเหล่ามังกรให้กลายเป็นเกาะแก่งต่าง สลับซับซ้อนมากมาย นำท่านลัดเลาะไปยังเกาะน้อยใหญ่ต่าง ๆ ชมทิวทัศน์อันแสนงดงาม นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ทำภาพยนตร์อันลือชื่อเรื่อง อินโดจีน
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ ( Seafood)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับท่าเรือ และนำท่านขึ้นรถบัส เพื่อเดินทางกลับกรุงฮานอย ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามตลอดสองข้างทาง
เดินทางถึงเมืองฮานอยนำคณะชม ทะเลสาบคืนดาบ (SWORD LAKE) ใจกลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีประวัติว่าสมัยที่ถูกจีนรุกราน กษัตริย์ เวียดนามไม่สามารถรบชนะเพื่อเอกราชของเวียดนามได้จนเกิดความท้อแท้ใจถึงขนาดขว้างดาบคู่พระหัตถ์ทิ้งลงไปในทะเลสาบ แต่มีเต่าใหญ่คาบดาบกลับคืนให้ไปรบจนได้ชัยชนะจากจีน กลางทะเลสาบมีหอคอยเล็ก ๆ ว่ากันว่าเต่าขนาดใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในทะเลสาบ บางครั้งชาวบ้านมักบอกว่าเห็นเต่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำ ดื่มด่ำกับความสดชื่นและแสนโรแมนติกกันอย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนำท่านนมัสการวัดเนินหยก ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวฮานอย
19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึง เรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ...

วันที่สาม: ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสา เดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ –กรุงเทพฯ (B/L/D)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองฮานอย ชม สุสานโฮจิมินห์ ซี่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น และชมทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้น นำท่านชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทร ซึ่งในอดีตในสมัยการปกครองของกษัตริย์ลิ ไท ทอง ในปี 1049 มักไปสวดมนต์ที่เจดีย์แห่งนี้เพื่อขอพระโอรสจากพระเจ้า เมื่อได้โอรสแล้วจึงมีการสร้างเจดีย์เพิ่มเติมโดยสร้างเสาต้นเดียวเพื่อรองรับน้ำหนักของเจดีย์ ตามที่ได้ทรงพระสุบินไว้ พร้อมนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ และได้ทำการจัดแสดงเอกสาร , งานศิลปะ และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีเคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุดห้องวิจัย และห้องประชุมขนาดใหญ่ และได้มีการจัดงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม สร้างในปี 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย ชม era House ของฮานอยที่มีลักษณะแบบอาณานิคมของฝรั่งเศสนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่าน 36 อาทิ ผ้าปัก งานไม้ และตุ๊กตาที่เป็นตัวละครในหุ่นกระบอกน้ำ
บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.25เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG565
22.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

                        *** จบการเดินทาง***

สนใจกรุณาติดต่อ:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท.เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510

Tel: 029155291-3/029155296-7
Fax: 029155299
HOTELINE: 029155291(24hrs)

เวลาเปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์   08.00-18.00น /เสาร์ 08.00-15.00 น

Tell a Friend
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน(SQ)
รหัสสินค้า: 000009
ราคาปกติ 15,900.00 บาท  
ราคาลด 13,900.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

แพ็คเก็จทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ออกเดินทางอิสระได้ทุกวัน...
เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)


อัตราค่าบริการ:
เดินทางระหว่าง: 10มกราคม-30 มีนาคม2558
ราคา 13,900.00 บาท/ท่าน


ราคารวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ
2.ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว
3. อาหารเช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม
4. ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน
5. รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
6. ภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีน้ำมัน
7. ค่าทำประกันอุบัติเหตุ (วงเงินคุ้มครอง 200,000.00บาท/ที่นั่ง)

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก:กรุงเทพ-สิงคโปร์
06.00 น. เช็คอินที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
09.40 น. ออกเดินทางสู่สิงโปร์โดย สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่SQ973
13.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินชางฮี ของสิงคโปร์
หลังจาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เมืองที่จัดว่า มีความเป็นระเบียบและสะอาดที่สุดในย่านเอเชียใต้
เข้าพักที่โรงแรม FORT CANNING LODGE  (หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง:ซิตี้ทัวร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.นำท่านเดินทางชมรอบเกาะสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนท่านต้องอิจฉาในมาตรฐานชีวิตของชาวเมืองนี้ที่มี สภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างยิ่ง ซึงล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่นทำเนียบรัฐบาล ศาลฏีกาและศาลาว่าการเมือง นำท่านชมความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ที่Suntec City มีความเชื่อว่าหากได้สัมผัสน้ำพุนี้แล้วจะประสบแต่ความดชคดี ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป้นจุดชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ สิงโตพ่นน้ำ(Merlion) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญยลักษณ์ของสิงคโปร์ โดยมีแากหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งมีสถาปัตยกรรมการออกแบบที่โดดเด่น คือ รูปทรงคล้ายหนามทุเรียน ที่เป็นเอกลักษณ์ หาชมได้ที่สิงคโปร์เท่านั้น  ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดแขก ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่าง ภายในม่านจะได้ชมศิลปการตกแต่งที่สวยงาม
บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการช๊อปปิ้งในย่าน ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกคนที่มาสิงคโปร์ไม่ควรพลาดในการเดินจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อดังต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยุ่บนสองฝั่งถนนนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์ของสินค้าดังแล้ว ถนนนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานบันเทิง ที่ทำให้ถนนแห่งนี้ไม่เคยหลับไหล และยังเป็นแหล่งที่ตั้งของร้านอาหารและภัตตาคารดังอีกด้วย
วันที่สาม: สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
รับประทา
นอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ
18.50น ออกเดินทางจากสิงคโปร์โดยเที่ยวบินที่ SQ978
20.15น เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
                  **จบการเดินทาง**

สนใจกรุณาติดต่อ:
บ.ริโอไทยทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510  Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299 

เวลาเปิดทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 08.00น - 18.00น
เสาร์ 08.00น - 15.00น
HOT LINE: 029155255 (24 ชม.)

Tell a Friend
ทัวร์ปักกิ่ง5วัน4คืน(TG)
รหัสสินค้า: 000013
ราคา 25,900.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์ปักกิ่ง 5วัน 4 คืน ออกเดินทางทุกวัน ชมพระราชวังกู้กง วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนที่ยาวสุดกู่ จตุรัสเทียนอันเหมิน ช๊อปปิ้งตลาดรัสเซีย

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้จอง วันเดินทาง
33,900:-  บาท/ที่นั่ง 4-5 ที่นั่ง

ทุกวัน/  ลูกค้ากำนดวันได้

31,900:-  บาท/ที่นั่ง 6-9 ที่นั่ง ทุกวัน/ ลูกค้ากำหนดวันได้
25,900:-  บาท/ที่นั่ง 10-15 ที่นั่งขึ้นไป ทุกวัน/ ลูกค้ากำหนดวันได้

หมายเหตุ:
1. โปรแกรมนี้จัดเป็นทัวร์ส่วนตัวตามจำนวนผู้จองที่ระบุไว้ มีไกด์และรถบริการตลอดรายการ  ลูกค้าสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้ด้วยตัวเอง
2. ราคานี้ต้องจองล่างหน้าอย่างน้อย 15วันก่อนออกเดินทาง
3. ราคาใช้ได้ถึง 30 พฤศจิกายน2558

ราคารวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย(TG)
2.ค่าที่พัก 3 คืน
3.อาหารทุกมื้อตลอดรายการเดินทาง
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
5.ค่าพาหนะเดินระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
6.มัคคุเทศก์(ท้องถิ่น/พูดภาษาไทย)
7.วีซ่าเข้าประเทศจีน
8.ภาษีสนามบินทุกแห่ง(กรุงเทพ/ปักกิ่ง)ค่าภาษีน้ำมัน
9.ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000.00 บาท/ท่าน
10.แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-วังฤดูร้อน-ถนนหวังฝูจิ่ง
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โยสารขาออกชั้น 4 ..Counter สายการบินไทย
23.55 น.ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG674
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน
จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก
หลังอาหารเช้าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพี่อรับประทานอาหารเที่ยง
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” หรือพระราชวังพระนางซูสีไทเฮา เป็นระราชวังที่ประกอบด้วยทะเลสาบคุนหมิง เจดีย์ และพลับพลาต่างๆ ตำหนักว่าราชการ ห้องที่ประทับของจักรพรรด์ และพระนางซูสีไทเฮา พร้อมทางเดินบนระเบียงยาวที่สร้างเลียบริมทะเลสาบ อันประกอบไปด้วยภาพเขียนสีต่างๆถึง 8,000 กว่าภาพ
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน"หวังฝูจิ่ง" ซึ่งเป็นสถานที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างเพื่อจุดประสงค์ให้เป็นถนนคนเดินสำหรับผู้ที่ชอบแสงสียามค่ำคืนซึ่งท่านจะได้พบกับร้านค้า ที่มีสินค้ามากมายมากกว่า 700ร้านได้ที่นี่ หรือสำหรับท่านที่ชอบทานอาหารตามร้านที่เป็นซุ้มอาหารตามข้างถนน ก็มีอาหารแปลกๆ ให้เลือกรับประทานมากมาย เช่นกัน
เมื่อได้เวลาอันสมควรนำเข้าพักที่โรงแรม.MINGDU Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง: กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ชานเมืองปักกิ่ง ตลอดสองเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามถึง “กำแพงเมืองจีน “ ท่านจะได้สัมผัสความมโหราฬ และยิ่งใหญ่ของกำแพงที่สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต้ที่มีความยาวถึง 7พันกิโลเมตร ซึ่งยังครองความยิ่งใหญ่จวบจนปัจจุบัน และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วย
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิงซึ่งภายในใด้จัดการแสดงเรื่องราวใว้ทั้งหมด 4 ห้อง โดยในแต่ละห้องนั้น หุ้นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างขึ้นมีขนาดเท่าของจริง ซึ่งท่านจะได้รับทราบถึงเรื่องราว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ในสมัยราชวงศ์หมิง ถ่ายทอดผ่านทางหุ่นขี้ผึ้งเหล่านี้อีก
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง
ค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิม” เป็ดย่างปักกิ่งสูตรต้นตำรับ” อันเลื่องชื่อ
เข้าพักโรงแรม....MINGDU Hotel (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สาม: วัดหลิงกวง-วัดลามะ-กายกรรมปักกิ่ง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระทาฐธาตุ หรือ พระเขี้ยวแก้วที่ลังกานี้ ตามตำราว่า พระเจ้าสิริเมฆวัณณะอัญเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไว้ที่อภัยคีรีวิหาร โปรดให้นำพระธาตุแห่ด้วยขบวนแห่อันมโหฬารในวันอาสาฬบูชาให้ประชาชนได้นมัสการเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ หากพิจารณาตามความที่กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้ว 4 องค์ ในมหาปรินิพพานสูตรพระเขี้ยวแก้วที่ลังกาน่าจะตรงกับที่ประดิษฐาน ณ แคว้นกาลิงคะ ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี
เที่ยง: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ชมวัดลามะ หรือพระราชวังหยงเหอกง อันเคยเป็นที่ประทับของจักพรรด์หย่งเจิ้นหรือองค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์แมนจู ก่อนจะถูกแปรสภาพเป็นวัดในนิกายลามะ ภายในวัดมี พระพุทธรูปยืน ซึ่งแกะสลักด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว มีความสูง 26 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8เมตร เป็นพระยืนไม้ที่ใหญ่ที่สุดของปักกิ่ง
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อม ชมกายกรรมปักกิ่ง อันลือชื่อ
เข้าพักโรงแรม....MINGDU Hotel (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่: หอเทียนถาน-underwater world-พระราชวังต้องห้าม
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม “หอฟ้าเทียนถาน” เป็นหอบวงสรวงเทวดากษัตริย์จีนในสมัยโบราณที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศให้ท่านได้สัมผัสกับกำแพงสะท้อนเสียง จากนั้นนำท่านสู่โลกใต้ท้องทะเลที่ “UNDER WATER WORLD” ให้ท่านชมความงามของธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเที่ยงนำท่านชม พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) ที่ยิ่งใญ่แห่งหนึ่งของโลก เคยเป็นวังหลวงอันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและแมนจูรวม 24 รัชกาล ชมโบราณสถานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติสาสตร์และการเมือง เช่น อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง เช่น อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ ซึ่งเทียบกับสวรรค์ที่มี 10,000 ห้อง แล้วพระราชวังแห่งนี้มีถึง 9999.5ห้อง เนื่องจากเป็นพระราชวังบนโลกมนุษย์
เย็น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
เข้าพักที่โรงแรม....MINGDU Hotel (หรือระดับเดียวกัน)


วันที่ห้า: จตุรัสเทียนอันเหมิน-ช๊อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางชม จตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ พร้อมถ่ายรูปอนุสาวรีย์วีรชน
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงปล่อยอิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัยอย่างจุใจกับสินค้ามากมายที่ตลาดรัสเซีย
14.00น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุงปักกิ่ง
17.35น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615
21.45น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.......


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel: 02 9155291-3,029155296-7 Fax: 029155299
HOT LINE:(24hrs)029155255


Line ID1:riothaitravel     Line ID2:029155291
 
ทัวร์ฮ่องกง

   
เปิดทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์: 08.00-18.00
วันเสาร์           : 08.00-15.00
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน
รหัสสินค้า: 000011
ราคาปกติ 22,900.00 บาท  
ราคาลด 19,900.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
ฮ่องกงทัวร์: ทัวร์คุนหมิง
รายละเอียด:

ทัวร์คุนหมิง 4วัน3คืน เที่ยวเขาซีซั่น..ประตูมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคล...อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง ตำหนักทอง วัดหยวนทง รวมอาหารทุกมื้อ..ตลอดการเดินทาง(9 มื้อ).........
มัคคุเทศก์ ภาษาไทย......

อัตราค่าบริการ..
เดินทางระหว่าง: 1เมษายน-31สิงหาคม 2558
ราคา 22,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง 4 - 6 ที่นั่ง)
ราคา 20,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง 7 - 9 ที่นั่ง)
ราคา 19,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง10-15ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการรวม:
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินไทย
2. ที่พัก 3 คืน
3. อาหาร9 มื้อ
4. รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6. ค่าพาหนะ
7. มัคคุเทศก์(รออยู่ที่ คุนหมิง)
8. บริการยื่นขอวีซ่า
9. ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
10.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2แสนนบาท/ท่าน)
โปรแกรมการเดินทาง (ตัวอย่าง)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกร
08.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
10.55 เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย(TG)เที่ยวบินที่ TG612
14.05 ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง ซึ่งถือเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนานที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซัน ชมวัดจีนในลัทธิเต๋าบนไหล่ทางที่สร้างด้วยแรงศรัทธา เดินทางผ่าน ประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูสิริมงคล ซึ่งตามความเชื่อจีนโบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดได้เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีแต่โชคลาภ พร้อมทั้ง ชมทัศนียภาพอัน งดงามของทะเลสาบ “เตียนฉือ”
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มลอง อาหารพื้นเมืองของยูนาน พร้อมชม“ โชว์พิเศษของ ชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ”
เข้าพักโรงแรม
วันที่สอง: คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่ที่สวยงามเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ซึ่งเป็น ถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ผ่านหุบเหวที่สูงชัน ภายในถ้ำมีถ้ำเทวดา ถ้ำป่าหิน ซึ่งมหัศจรรย์และสวยงาม โดยเฉพาะตรงกลาง ของถ้ำจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงตกลงมาเป็นสองสาย เรียกว่าน้ำตกผัวเมียเป็นน้ำตกใหญ่ที่ตกลงมากลางถ้ำ เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงาม
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม

วันที่สาม: อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง -ตำหนักทอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวไปใน อุทยานป่าหิน ( สือหลิน ) ซึ่งเป็นที่อยู่ของของชนเผ่าซาหนี มีอายุยาวนานกว่า 270 ล้านปีมาแล้ว มีอาณาบริเวณที่กว้าง ใหญ่มาก มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 1,200 ไร่ แต่เดิมตั้งแต่ครั้งอดีตกาลสถานที่แห่งนี้ถูกสันนิฐานว่าเคยเป็นหินปูนที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลมาก่อน แต่ต่อมาเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เปลือกโลกตรงบริเวณนี้ถูกยกตัวสูงขึ้น จนก่อให้เกิดป่าหินเหล่านี้ขึ้น ซึ่งหินในป่าหินนี้จะมีลักษณะที่สวยงามแปลกตาแตกต่างกันไป บ้างจะดูเหมือนดอกหญ้าแทรกตัวขึ้นกลางทุ่งหญ้า บ้างเหมือนภูผาบ้ างเหมือนเห็ดสมุนไพร ฯลฯ นอกจากนี้เส้นทางเดินชมในอุทยานก็ยังวกวนประดุจเขาวงกตเลยทีเดียว ปัจจุบันอุทยานป่าหินนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง จากนั้นนำท่านชม ตำหนักทองสัมฤทธิ์จิ้นเตี้ยน หรือ วังไห่เหอ ซึ่งนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญในระดับชาติ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงระหว่างที่อู๋ซันกุ้จักรพรรดิของมณฑลยูนานปกครองอยู่ สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบพระราชวังหลวงของปักกิ่ง เป็นตำหนักที่หล่อด้วยโลหะที่ใหญ่ที่สุด มีหลังคาและผาผนังสร้างขึ้นจากแผ่นทองเหลือง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม

วันที่สี่: วัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงและมีประวัติ ยาวนานกว่า 1,200 ปี ที่นี่ท่านจะได้ชม ศาลากลางน้ำทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความงดงามแบบสถาปัตยกรรมจีน นอกจากนี้จะได้นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และมนัสการพระพุทธชิราชจำลอง ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชนะนันท์ ได้มอบไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของพี่น้องชาวไทย – จีนครั้งเมื่อท่านมาเยือนนครคุนหมิง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่สนามบิน
1520 ออกเดินทางจากสนามบินคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG613
1630 ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
.

            **จบโปรแกรมการเดินทาง**

ทัวร์คุนหมิง นครตอนใต้ของจีนกับประสบการณ์ใหม่ที่ลืมไม่ลง !!

ประเทศจีน ประเทศยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย ประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณีอันยาวนาน และมีสถานที่ที่เกินกว่าจิตนาการหากไม่ลองไปเห็นด้วยตาดูซักครั้ง บ่อยครั้งที่วัฒนธรรมของจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมาก ทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยกับคนจีนอยู่เสมอ ทำให้หากมีโอกาสก็อยากลองไปเที่ยวดูซักครั้ง แต่การไปเที่ยวเมืองจีนที่เป็นดินแดนขนาดใหญ่แบบนั้น จะเลือกที่ไหนดีว่าแล้วก็ลองไปทัวร์คุนหมิงเมืองทางใต้ที่เค้าว่าสวยงามสุดๆกันดีกว่า
ทัวร์คุนหมิงมีอะไรให้เราเที่ยว ก่อนอื่นเคยได้ยินกันไหมว่าทำไมเราเรียกทัวร์คุนหมิงว่า การทัวร์นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ นั่นก็เพราะที่คุนหมิงมีเพียงอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ไม่ว่าช่วงเดือนไหนก็ตาม ทำให้การทัวร์คุนหมิงเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งให้ความรู้สึกไม่ต่างจากประเทศไทยของเราเลย ทีนี้สถานที่ที่อยากแนะนำในการทัวร์คุนหมิงนั่นคือ 
ทะเลสาบเตียนฉือ เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ของจีน สถานที่ตั้งเต็มไปด้วยความสวยงามหากได้ลองร่องเรือดูซักครั้งจะติดใจ 
ป่าหินซีซาน หากใครมาทัวร์คุนหมิงแล้วไม่มาที่นี่ เรียกได้ว่าไม่ถึงเลยทีเดียว เพราะป่าหินซีซานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดสำคัญของมณฑลยูนนาน เต็มไปด้วยหินเล็กใหญ่สวยงามสุดๆ
วัดหยวนทง มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1200 ปี วัดสุดสำคัญของประเทศจีนมีความยิ่งใหญ่สวยงาม หากใครมาเยือนแล้วจะลืมไม่ลง
วัดทอง เป็นวัดทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในจีน ดังนั้นหากใครมาทัวร์คุนหมิงแล้วไม่มาที่นี่เสียเที่ยวอย่างแน่นอน
 

สนใจกรุณาติดต่อ:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299
เวลาเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์       08.00 -15.00 น.
HOT LINE : 029155255 (24 ชม.)

Tell a Friend
ทัวร์คุนหมิง 6วัน 5คืน
รหัสสินค้า: 000072
ราคา 28,000.00 บาท
รายละเอียด:

คุนหมิง-เขาซีซาน-ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนต์-เจดีย์ 3 องค์ – ต้าลี่-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง- ภูเขาหิมะมังกรหยก-วัดอวี้เฟิง-คุนหมิง-ป่าหิน-ช้อปปิ้ง
อัตราค่าบริการ
เดินนทาง :
ราคา 00.00 บาท/ท่าน (เดินทาง 2- 5ที่นั่ง)
ราคา 00.00 บาท/ท่าน(เดินทาง 6- 9 ที่นั่ง)
ราคา 00.00 บาท/ท่าน(เดินทาง10 ที่นั่งขึ้นไป)


วันแรก: กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เขาซีซาน
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
10.55 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง: คุนหมิง-ต้าหลี่-ชมโรงถ่ายภาพยนตร์แปดเทพอสูรมังกรฟ้า-เจดีย์สามองค์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.10 น. ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5895 07.40 น. เดินทางถึงเมืองต้าหลี่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ นำท่านชมโรงถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า” พร้อมชมโชว์ 5 ชุดที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย โชว์ชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4 กายกรรม ชุดที่ 5 ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ นำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHUN XING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้น ๆ เมื่อเดินทางถึงเมืองลี่เจียง นำท่านเดินทางชม สระน้ำมังกรดำเฮยหลงถาน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม ต่าเอียนเจิ้น หรือตลาดสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางความโอบล้อมด้วยสายน้ำอันน้อยใหญ่ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน รวมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าทางโบราณคดีให้ท่านได้ชมอีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHI LI HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่: ลี่เจียง–ภูเขาหิมะมังกรหยก (ครึ่งเขา)-วัดลามะอวี้เฟิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา ลัดเลาะผ่านป่าสนพันปีสู่ที่ราบสูงหยินซันผิง แปลว่า ที่ราบดงฉำฉา เป็นสถานที่สำคัญของชาวนาซีและธิเบต จุดนี้จะโล่งกว้างมองเห็นภาพภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามจับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชมวัดอวี้เฝิง หรือ วัดยอดหยก เป็นวัดลามะธิเบต สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ทางวัดได้ปลูกต้นคามีเลียพันธุ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย มีต้นหนึ่งอายุมากกว่า 500 ปี โดยมีลำต้นเท่ากับถังน้ำและต้นไม้เหล่านี้ออกดอกตลอดปีนับหมื่นดอก ซึ่งเป็นดอกคามีเลียที่ใหญ่และออกดอกมากที่สุดในโลก และยังถือเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของมณฑลยูนนาน ปัจจุบันได้กลายมาเป็นดอกไม้ประจำเมืองของคุนหมิงด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วและงดงามยิ่ง แล้วชมวิหารแห่งเมืองไป๋ซา ชุมชนโบราณของชาวเชียง ชาวพื้นเมืองสาขาหนึ่งของธิเบต ก่อนที่จะอพยพไปเมืองลี่เจียง ชมภาพเขียนอายุหลายร้อยปีที่ยังคงสภาพสมบูรณ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHI LI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า: ลี่เจียง-คุนหมิง-ป่าหิน-คุนหมิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 09.40 น. ออกเดินทางจากเมืองลี่เจียง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5805
10.30 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชมอุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก: คุนหมิง–ชิมชาผูเอ่อร์-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านพักผ่อนกับการจิบชาเลิศรสของประเทศจีนพร้อมชมศิลปะการชงชา ให้ท่านชิมชาผูเอ่อร์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคุนหมิง และชาชนิดอื่นที่มีรสชาติกลมกล่อม อาทิ ชาคืนชีพ ชาซูสีไทเฮา พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 613 16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)

29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299

เวลาเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00 -15.00 น.

HOT LINE : 029155255 (24 ชม.)
Email: sale@riothai.co.th

 

Tell a Friend
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน
รหัสสินค้า: 000079
ราคาปกติ 13,500.00 บาท  
ราคาลด 12,500.00 บาท

ประหยัด 1,000.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2 คืน นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ของเกาะลันเตา สนามบินฮ่องกง ข้ามทะเล ข้าม3 เทือกเขา เพื่อสักการะพระใหญ่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งนำท่านสักการะขอพรจากหวังต้าเซียน เดินทางอิสระได้ทุกวัน..ที่พักหรูใจกลางเมืองแถวถนนนาธาน ฝั๋งเกาลูนแหล่งช๊อปปิ้งของฮ่องกงที่คนไทยนิยมไปพักผ่อนและช๊อปปิ้ง

อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ราคาใช้เดินทาง
12,500:-บาท/ที่นั่ง ทุกวัน 20-29 ก.ค.58
12,500:-บาท/ที่นั่ง ทุกวัน 1 ส.ค.-30 ก.ย.58
14,500:-บาท/ที่นั่ง ทุกวัน 1-31 ต.ค.58

หมายเหตุ:  เดือนสิงหาคม-กันยายน  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 600 บาท/ที่นั่ง


 
ค่าบริการรวม:
(1.) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ(ชั้นประหยัด)
(2.) ที่พัก 2 คืน
(3)  อาหารเช้า 2 มื้อ
(4.) รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
(5.) รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
(6.) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
(7.) ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00 บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง (ตัวอย่าง)

วันแรก: กรุงเทพ-ฮ่องกง
09.00น.ทุกท่านเข้าเช็คอิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก .เคาน์เตอร์สายการบินCathay Pacific Airways
12.10น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CX704
15.55น.เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2กิโลเมตร
พักที่โรงแรม  Evergreen Hotel หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง: ฮ่องกงทัวร์-วัดเเชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-หมู่บ้านนองปิง 
นำท่านรับประทานอาหารเช้าติ่มซำสไตล์ฮ่องกงที่ภัตตาคาร(1)
ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง นำท่านนมัสการวัดเชอกุง มีกังหันทองแดง ที่คนฮ่องกงเชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันปีใหม่ จากนั้นนำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจเมื่อไปถึงแล้วลองเสี่ยงเซียมซีและให้คนอ่านคำทำนายตามเลขที่ได้ดู จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่ โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณ พบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณ และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ทุกๆท่านฟรี
บ่าย นั่งกระเช้านองปิง นำท่านเดินทางสู่สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าตุงซุงเพื่อเดินทางสู่เกาะลันเตาโดยกระเช้านองปิง ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของฮ่องกงผ่านทางกระเช้าในรูปแบบวิว 360องศา กระเช้าจะนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านนองปิง (ใช้เวลาประมาณ 25นาที) จากนั้นท่านจะมีเวลาอิสระ เพื่อไหว้พระใหญ่ ณ วัดโปหลินใต้ ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นอีกหนึ่งสัญญลักณ์ของฮ่องกง พร้อมทั้งชมหมู่บ้านนองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง มีการแสดง พุทธประวัติเส้นทางแห่งการตรัสรู้ ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ หอพุทธประวัติ Walking with Buddha หรือเพลิดเพลินกับละครชาดกในรูปแบบ คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น และ สเปเชียลเอฟเฟ็กต์ ที่โรงละคร Monkey’s Tale Theater ชมการสาธิตและชิมชาที่ รสเลิศ ที่ Ngongping Tea House การแสดงกลางแจ้ง เช่น มายากล ตลก อุปรากรจีน เป็นต้น ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้รับรู้ถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างสังคมเมือง ที่สับสนวุ่นวาย กับ ความเงียบสงบของวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง ของเมืองฮ่องกง..เมื่อได้เวลอันสมควรนำท่านกลับสู่ย่านถนนนาธาน.. พักที่  Evergreen Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: อิสระช๊อปปิ้ง - ฮ่องกง - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(2)
เช็คเอาท์ก่อน12.00น. ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้/กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรม
อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินพักผ่อน หรือช้อปปิ้งบนถนนชื่อดังของย่านเกาลูน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักช้อปปิ้งของฮ่องกง ณ. ถนนนาธานย่านซิมซาจุ่ย อาทิ แฟชั่นเสื้อผ้าร่วมสมัยจากต่างประเทศ เช่น รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา สุดคลาสสิค ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ โอเชี่ยนเทอร์มินอล เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง เครื่องสำอาง ฯลฯ
18.00  รับท่านที่ LOBBY ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.20น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CX709
23.55น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่นี่ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.) 029155255 

Line ID:029155291      Line ID:
riothaitravel
 

         Line Id Riothaitravel

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์   08.00-18.00
เสาร์            08.00-15.00
อาทิตย์       ปิดทำการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์3วัน2คืน
รหัสสินค้า: 000088
ราคา 20,900.00 บาท
รายละเอียด:

เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ พักที่ Disneyland resort  ดินแดนแห่งเทพนิยาย ในฝันของคุณสุดยอดสวนสนุก ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์ชมวิวที่ Avenue of star นมัสการหวังต้าเซียน ขอพร ขอโชคลาภที่วัดชีหลิน เพลิดเพลินกับแหล่งช๊อปปิ้ง อันทันสมัยย่านถนนนาธานตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์

อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ราคาใช้เดินทาง
21,500:-บาท/ที่นั่ง ทุกวัน 10-29 ก.ค.58
20,900:-บาท/ที่นั่ง ทุกวัน 1ส.ค.-30 ก.ย.58
21,500:-บาท/ที่นั่ง ทุกวัน 1-30 ต.ค.58


**เด็กอายุ 2-11 ปี ราคา 13,900:-บาท/ที่นั่ง(พักรวมกับผู้ใหญ่ 2คน)

หมายเหตุ:
1. ราคานี้สำหรับจอง 2ที่นั่งขึ้นไป
2. โรงแรม DISNEY's HOLLYWOOD อนุญาตให้ผู้ใหญ่ 3-4 ท่านสามารถพักรวมกันได้ ใน 1ห้อง (มีส่วนลด)โปรดสอบถามก่อนจอง
3.การเข้าพักที่โรงแรม Disney's Hollywood บางวันอาจมีค่า Peak Day surcharge กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนจอง


อัตราค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ ชั้นประหยัด
2.ที่พัก 1 คืน(ในเมือง)/1 คืน DISNEY's HOLLYWOOD HOTEL
3.อาหารเช้า 2 มื้อ
4.รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
5.ค่าตั๋วเข้าดิสนี่ย์แลนด์(รวมเครื่องเล่นแล้ว)
6.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง(ตัวอย่าง)

วันแรก: กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
05.30น.เข้าเช็คอินที่เคานเตอร์ อาคารขาออกชั้น4 สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
08.25น.ออกเดินทางจากสนามบินสุววรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.10น.เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พัก METROPARK MK HOTEL
....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง:เที่ยววัดเชอกุง-วัดหวังต้าเซียน -เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์
นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ)ที่ภัตตาคาร(1)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง ที่มีกังหันทองแดง ที่เชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันปีใหม่ จากนั้นนำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจเมื่อไปถึงแล้วลองเสี่ยงเซียมซีและให้คนอ่านคำทำนายตามเลขที่ได้ดู จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณพบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณแก่ท่าน
บ่าย: เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์อันเป็นที่ใฝ่ฝันของคุณหนูและครอบครัวที่จะมาใช้วันเวลาแห่งความสุขร่วมกันในสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของวอลท์ดิสนีย์ ผู้ให้กำเนิดดิสนีย์เเลนด์แห่งแรกเมื่อปี คศ. 1955 ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้
MAIN STREET USA เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้าสู่เมือง แห่งความฝัน บริเวณนี้จะตกแต่งอาคารสถานที่แบบย้อนยุค ในช่วงต้นปี ค.ศ.1900 มีอาคารที่น่าสนใจคือ CITY HALL เป็นจุดที่ท่านจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆหรือขอแผนที่ของสวนสนุกและแลกเปลี่ยนเงิน
TOMORROWLAND ดินเเดนแห่งอนาคตสวนสนุกเเห่งความฝัน ท่ามกลางจินตนาการอันบรรเจิด คุณจะได้ผจญภัยไปในดินแดนเเห่งอานาคตกับเครื่องเล่นมากมาย
FANTASYLAND ดินแดนแห่งความสนุกสนานและจินตนาการอันบรรเจิดจากเรื่องราวนิทานคลาสสิก เช่น SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทเจ้าหญิงนิทราสีชมพูและฟ้าหวาน พร้อมร่วมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนชื่อดังที่ท่านชื่นชอบอย่างมิคกี้เมาท์ วินนี่ เดอะภู และผองเพื่อน
ADVENTURELAND สนุกสนานตื่นเต้นไปกับบรรยากาศแห่งการผจญภัยในดินแดนลี้ลับน่าอัศจรรย์ อาทิเช่น JUNGLE RIVER CRUISE ร่องเรือเข้าไปในป่าลึกลับร่วมสำรวจบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และชมขบวนพาเหรด ที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมชมพรุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาด้วยแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้าที่ท่านจะประทับใจไปแสนนาน
พักค้างคืนที่โรงแรม Disney's Hollywood Hotel (Standard room)


วันที่สาม: เที่ยวดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)
เช้า: ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ
สนุกสนานกับเครื่องเล่น ในดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกง อีกวันหนึ่ง (สำหรับผู้ที่เข้าพักในโรงแรมของดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกง ได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกเที่ยวดิสนี่ย์แลนด์ ฟรีอีก 1 ครั้งในวันสุดท้ายนี้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วใบใหม่) **มีเงื่อนไข /โปรดกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนจองทัวร์** 
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
23.15น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX773
01.10น. ถึงสนามบินสุวรรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...
                        ** จบการเดินทาง **มข้
อมูลเพิ่มเติมที่:

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่นี่ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท.เลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3 /029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs):029155255

Line ID:riothaitravel     Line ID:029155291

  line Id riothai        

เปิดทำการ:

จันทร์-ศุกร์   : 08.00น - 17.00น
เสาร์           : 08.00น - 15.00น

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ทัวร์ไต้หวัน5วัน4คืน ปีใหม่ 2558 (CI)
รหัสสินค้า: 000074
ราคา 38,900.00 บาท
ฮ่องกงทัวร์: ต่างประเทศ
รายละเอียด:
COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 /สัมผัสความเร็วรถไฟฟ้าหัวจรวด/พาทุกท่านชมตึกที่สูงเป็นอันดับ 2ของโลกพร้อมพาทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตึกไทเป 101/นั่งรถไฟโบราณพร้อมสัมผัสพระอาทิตย์ยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน/พิพิธภัณฑ์กู้กง/อุทยานเย่หลิ่ว/ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/กราบไหว้ขอพรสิ่งศักิดิ์/ชิมชาอู่หลง/   ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวัน/แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง/พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาวเมนูพิเศษ:ติ่งไท่ฟงเสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคารสองร้อยล้าน/ สเต็กกระทะร้อนพร้อมสลัดบาร์สไตล์ไต้หวัน / บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง:
30 ธ.ค.57-3 ม.ค.58

อัตราค่าบริการ:
ผู้ใหญ่  ราคา 38,900- บาท/ที่นั่ง
เด็ก(มีเตียง) ราคา 38,900- บาท/ที่นั่ง (อายุ ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก(ไม่เสริมเตียง/พักรวมกับผู้ใหญ่2คน) ราคา 36,900- บาท/ที่นั่ง (อายุไม่เกิน 12 ปี)
*กรณีพักห้องเดี่ยว ต้องชำระเพิ่ม 6,900- บาท
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร   
2.มัคคุเทศก์คอยบริการต้อนรับท่าน
3.ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 
4.ค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ                    
6.ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง
7.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ 
8.ค่าวีซ่าไต้หวัน
9.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 23 กก.
10.ค่าภาษีเดินทาง Travel Tax หรือ Fuel Surcharge   
11.ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินตามเงินไขกรมธรรม์ (1,000,000/500,000 บาท)

 
โปรแกรมการเดินทาง:
วันที่ 30 ธ.ค. 57 : กทม. – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น
05:00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางดูแลสัมภาระให้กับท่าน
08.30 น.  พาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI 066
13.00 น.เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเดินทางไปยัง พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว บริการอาหารอาหารว่างบนรถ   อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่  ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
HOTEL: FORTUNE HYATT HOTEL (4STAR) หรือเทียบเท่า
วันที่ 31 ธ.ค. 57 : ไทเป – อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – วัดหลงซานซื่อ – แหล่งช้อปปิ้ง- ซีเหมินติง – COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101
เช้า  บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนของจีนจำนวน  330,000  คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมือง ของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดย ทหารจะแต่งเครื่องแบบและเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ เวลาตั้งแต่  09.00  น.  เป็นภาพที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสองร้อยล้าน
บ่าย    พาทุกท่านเดินสู่ พาทุกท่านเยี่ยมชม วัดหลงซานซื่อ  เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพรพาทุกท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามแควร์ไทเป) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นต่างๆ และร้านดังๆเช่น UNIQLO, MUJI, DAISO, WATSONS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วม COUNTDOWN ที่ย่านตึกไทเป 101 พบกันที่ LOBBY ของโรงแรมตามเวลาที่ไกด์นัดหมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101 เพื่อชมการ COUNT DOWN  ก้าวเข้าสู่ปี 2015 พร้อมกับการแสดงพลุสีสันต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก
HOTEL: FORTUNE HYATT HOTEL (4STAR) หรือเทียบเท่า
วันที่ 01 ม.ค.58 : ไทเป – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เดินป่าสน 2,000 ปี
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ เป็นภูเขา อาหลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์มีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ พาทุกท่าน ป่าสน 2,000 ปีบริเวณแนวทิวสนแห่งนี้ จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็ นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL: GAU SHAN CHING HOTEL ALISHAN (4STAR) หรือเทียบเท่า
วันที่ 02 ม.ค. 58 : นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า – เจียอี้  - ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดกวนอู – แวะชิมชาอูหลง - ไถจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า   พาทุกท่านเดินทางไป  นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซัน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน เทือกเขา อวี้ซาน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  บริการอาหารเช้า   ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองผูลี่
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   พาทุกท่านเดินทางสู่ พาทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33  กิโลเมตร หลังจากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดกวนอู  เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พาทุกท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาอูหลง ให้ท่านได้ลองชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพาทุกท่านสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร STEAK NOBLE FAMILY
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ทึ่สุดในเมืองไถจง ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น ONISUKA TIGER,NEW BALANCE ,ADIDAS,NIKE,K-SWISS เป็นต้น ราคาที่ไถจงจะถูกกว่าที่ไทเป และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสกันมากมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
HOTEL: SPENDOR INN HOTEL TAICHUNG (4STAR) หรือเทียบเท่า
วันที่ 03 ม.ค. 58 : ไถจง –  ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านพายสัปปะรด - นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวดไปเถาหยวน -  สนามบินเถาหยวน – กทม.      
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ พาทุกท่านสู่ ตึกไทเป 101 ซึ่งตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกไปชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองไทเป ที่ชั้น 89 และทุกท่านยังสมารถชมวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเปา
บ่าย   พาทุกท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านพายสัปปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มี เนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี พาทุกท่านเดินทางสู่ รถไฟฟ้าหัวจรวด ให้ทุกท่านได้สัมผัสความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงสถานีรถไฟฟ้าหัวจรวดเถาหยวน เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หลังรับประทานอาหารค่ำ ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
21.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CI 065
00.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
  ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่นี่ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4307)   
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
สอบถาม ฮ๊อตไลน์ (24 ชม.): 0816514224

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 /เสาร์ 08.00-15.00
 
Tell a Friend
ฮานอยฮาลอง4วัน3คืน(VN)
รหัสสินค้า: 000098
ราคาปกติ 16,900.00 บาท  
ราคาลด 14,900.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน
เที่ยวกรุงฮานอย อ่าวฮาลองเบย์ สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพัก โฮจิมินห์ ล่องเรืออ่าวฮ่ลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช๊อปปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

อัตราค่าบริการ:
เดินทางระหว่าง: 15เมษายน-30มิถุนายน 2557

ราคา 16900.00 บาท/ที่นั่ง (จองและเดินทาง 3-5 ที่นั่ง)
ราคา 15900.00 บาท/ที่นั่ง (จองและเดินทาง 6-9 ที่นั่ง)
ราคา 14900.00 บาท/ที่นั่ง (จองและเดินทาง 10-15 ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพ โดยเวียดนามแอร์ไลน์
2.ที่พัก 3คืน
3.อาหาร 9 มื้อ
4.บริการรถตลอดรายการท่องเที่ยว
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
6.ค่าเข้าชมสถาทที่ต่างๆ
7.ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท

โปรแกรมการเดินทาง (ตัวอย่าง)
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย-อ่าวฮาลองเบย์
10.00น. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  สายการบินเวียดนามแอร์
12.20น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN610
13.50น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม.(ใช้เวลา 3-3.5 ชม)เดินทางสู่ มรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์
17.30น ถึงเมืองฮาลองบริการบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านช๊อปปิ้ง ตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง
พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า จากนั้นนำท่านช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม ...... หรือเที่ยบเท่า

วันที่สอง: ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง - ทะเลสาบคืนดาบ - ช๊อปปิ้งถนน 36 สาย
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตา
12.00น. (บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์บนเรือ)
หลังอาหารเที่ยง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอย
ถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และวัด หง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์
18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ THANG LONG ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยวพิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
พักที่โรงแรม.........

วันที่สาม:จตุรัสบาติงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม 
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00น. นำท่านเดินทางเข้าเคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ (ด้านในของสุสานจะเปิดทุกวันจันทร์และศุกร์)ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ (กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ)
จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่าง ๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัวสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าว ว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง จากนั้นชม จากนั้นชม พิพิธภัณโฮจิมินห์ สถานที่รวบรวมชีวประวัติความเป็นมาของท่านโฮจิมินห์ และเรื่องราวของการรวมชาติ การต่อสู่เพื่อเอกราชของคนเวียดนาม
12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามและอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน
จากนั้นให้ท่านอิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ
18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร..หลังอาหารกลับสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮานอย - กรุงเทพฯ

06.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00น. เดินทางสูสนามบินนอยไบ
15.45น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN613
17. 35น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
             ******จบการเดินทาง******

สนใจกรุณาติดต่อ:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510
Tel: 029155291-3/029155296-7
Fax: 029155299
HOTELINE: 029155291(24hrs)
เวลาเปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์   08.00-18.00น /เสาร์ 08.00-15.00 น

Tell a Friend
ทัวร์สิงคโปร์3วัน2คืน(SQ)
รหัสสินค้า: 000109
ราคาปกติ 24,500.00 บาท  
ราคาลด 22,900.00 บาท

ประหยัด 1,600.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน เที่ยวไนท์ซาฟารี เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า สวนกจูร่ง
เดินทางโดยสายการบิน Singaproe Airlines (SQ)
อัตราค่าบริการ
เดินทางระหว่าง: 10 มกราคม-30มีนาคม 2558
ราคา 24,500.00  บาท/ท่าน (จอง 4 - 5 ที่นั่ง)
ราคา 23,500.00  บาท/ท่าน (จอง 6 - 9 ที่นั่ง)

ราคา 22,900.00  บาท/ท่าน (จอง 10 ที่นั่งขึ้นไป)
หมายเหตุ:
1. ราคานี้จัดนำเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว (private)
2.ไกด์พูดภาษาไทย
3.ลูกค้าสามารถกำหนดวันเดินทางได้
ราคารวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ
2.ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว
3. อาหาร 5 มื้อ
4. รายการทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. พาหนะรับส่งตามโปรแกรมที่ระบุ
6. ภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีน้ำมัน
7. ค่าทำประกันอุบัติเหตุ (วงเงินคุ้มครอง 200,000.00 บาท/ที่นั่ง)
โปรแกรมการเดินทาง(ตัวอย่าง)

วันแรกของการเดินทาง: กรุงเทพ-สิงคโปร์-ชิตี้ทัวร์-ไนท์ซาฟารี
07.30  .ทุกท่านเข้เช็คอิน ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน  Singapore Airlines (SQ)
09.40 .ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณ ภูมิ  โดยสายการบิน Singapore Airlinesเที่ยวบินที่ SQ 973 
13.10 .เดินทางมาถึงสนามบินชางฮี อันทันสมัย หลังจากที่ท่านรับสัมภาระและผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองสิงคโปร์เมืองที่มีความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของเอเชีย นำท่านชมเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยที่ SUNTEC CITY เชื่อกันว่าหากได้สัมผัสน้ำพุนี้แล้วจะประสบแต่ความโชคดี เที่ยวถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละคร เอสเพลนนาท ซึ่งโดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เยี่ยมชม วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
18.00 น. เดินทางสู่ NIGHT SAFARI สวนสัตว์เปิดกลางคืนแห่งแรกของโลกซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก ชมชีวิตสัตว์กลางคืนกว่า 1,000 ชนิด จากกว่า 100 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ คุณจะตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด เช่น กวางตัวน้อยเดินเข้ามาผูกมิตรกับคุณตามทางเดิน คุณจะได้เห็นพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่หาชมได้ยาก เช่น บลูชีพ ไฮยีน่าลายทาง และโกล เด้นแจคเกิ้ลในขณะกำลังออกหากิน โดยคุณสามารถจะเลือกนั่งรถ Tram แบบสบายๆ ที่จะพาคุณดูสัตว์ป่าในยามค่ำคืน ตามจุดต่างๆ พร้อมคำบรรยาย หรือจะเลือกเดินเท้าย่ำดินตามทางเดินแบบการเดินป่าซาฟารีก็ได้
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Fort Canning Lodge Hotel

วันที่สองของการเดินทาง:  สวนนกจูร่ง - เกาะเซ็นโตซ่า
07.00 .รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00.นำท่านเดินทางไปยัง สวนนกจูล่ง (JURONG BIRD PARK) ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในสิงคโปร์  ถึงสวนนกจูล่งนำท่านเข้าชมการแสดงของนกใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝน  เช่น การแสดงโชว์ของนกอีแร้ง นกอินทรี นกพีรีแกน  และการแสดงโชว์ของนกเล็ก เช่น นกแก้วร้องเพลงพูดได้ เป็นต้น  ชมพันธุ์นกที่หากินเวลากลางคืนมากมายจากทุกมุมโลก  ชมพันธุ์นกหายาก ซึ่งสวนนกจูล่งแห่งนี้รวบรวมนกมากมายถึง 5000  ชนิด  จากนั้นให้ท่านเก็บความประทับใจกับความน่ารักของเหล่าบรรดานกแพนกวินนานาชนิด
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมังกรพ่นน้ำ  จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Images of Singapore ซึ่งเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์ของ ชาวจีนสมัยที่อพยพเข้ามา อยู่ในเกาะสิงคโปร์  ภาพการยอมแพ้ของญี่ปุ่นในช่วงใกล้สิ้นสงครามโลกครั้งที่2 ภาพเทศกาลรื่นเริงและประเพณีพื้นเมืองต่างๆ  จากนั้นำท่านขึ้นบนหอคอย Sky Tower ชมความงามของเกาะเซ็นโตซ่าห์และเกาะสิงคโปร์แบบ 360 องศา  จากนั้นนำท่านเข้าชม Under Water World พิพิธภัณฑ์สัตว์โลกใต้ทะเล  ให้ท่านได้ชม พันธ์ปลานานาชนิดโดยอุโมงค์แก้ว เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาชนิดอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านชมบึงปลาโลมา (Dolphin Lagoon) ซึ่งจะมีการแสดง ของเหล่าโลมาสีชมพู ผู้มีเสน่ห์ แสดงความสามารถตามธรรมชาติของพวกมัน เช่น การกระโดด การเดินด้วยหาง และ การเปล่งเสียง เป็นต้น  ยามเย็นเพลิดเพลินกับการแสดง น้ำพุดนตรีรูปแบบใหม่ริมหาด (Song Of The Sea) ประกอบเพลง แสง สี เสียงอันตระการตา ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปตราบนานแสนนาน
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก...

วันที่สามของการเดินทาง: ช๊อปปิ้ง-สิงคโปร์- กรุงเทพฯ
 07.00 .รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับแหล่งช๊อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด วึ่งมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นทีตั้งของห้างดังต่างๆ เช่น ห้าง Takashimaya , Isetan, Tang, Paragon และอื่นๆ อีกมากมาย
16.00 . รับท่านที่โรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี
18.50 . ออกเดินทางจากสิงคโปร์โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ978
20.15 .เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

                           **จบการเดินทาง**

หนีอากาศร้อนเมืองไทยไปทัวร์สิงคโปร์กันดีกว่า !!

สิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่มีความพิเศษแบบที่หาที่อื่นได้ยาก ด้วยขนาดของเกาะที่เล็กกว่ากรุงเทพบ้านเราประมาณ 2.5 เท่า ทำให้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและอดรู้สึกทึ่งไม่ได้ เมื่อสิงคโปร์ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่หนึ่งของเอเชียเลยทีเดียว ทำให้อยากมีโอกาสไปทัวร์สิงคโปร์ดูซักครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้รู้ว่าประเทศนี้ทำยังไงกันนะรายได้ของคนเฉลี่ยต่อหัวของประชากรถึงมากที่สุดในโลกแบบนี้ แต่การจะไปทัวร์สิงคโปร์เราก็จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางทุกครั้ง ทำให้วันนี้เราจะมาแนะนำการเตรียมตัวเพื่อทัวร์สิงคโปร์ให้ชมกัน
การทัวร์สิงคโปร์เราไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าใดๆหากเที่ยวในเวลาไม่เกิน 14 วัน นั่นก็เพราะประเทศไทยและสิงคโปร์ถือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน และแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทัวร์สิงคโปร์คือการเที่ยว ชิม ช๊อป แต่นั่นทำให้เราต้องใช้เงินของทางสิงคโปร์เค้าอย่างช่วยไม่ได้ ที่สิงคโปร์จะใช้เงินในหน่วย ดอลล่าห์สิงคโปร์ (S$) ทำให้เราควรแลกเปลี่ยนเงินให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบค่าธรรมเนียมและอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ ในส่วนเรื่องยิบย่อยส่วนอื่นสิงคโปร์ถือว่ามีข้อระเบียบบังคับที่เยอะมากและเข้มงวดมากเช่นกัน ทำให้การเดินทางหรือทัวร์สิงคโปร์ในแต่ละครั้งควรทำการศึกษาข้อบังคับและระวังการผิดกฎหมายของบ้านเค้าให้ดีด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นเมืองสิงคโปร์ยังมีความขึ้นชื่อเรื่องกินทำให้หากใครได้ไปทัวร์สิงคโปร์แล้วกินไม่คุ้มนี่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆครับ
 

สนใจกรุณาติดต่อ:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299

เปิดทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 08.00น - 18.00น
เสาร์ 08.00น - 15.00น
HOT LINE :029155255 (24ชม)

Tell a Friend
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU)
รหัสสินค้า: 000104
ราคาปกติ 29,900.00 บาท  
ราคาลด 24,900.00 บาท

ประหยัด 5,000.00 บาท
รายละเอียด:

อัตราค่าบริการ:
สำหรับเดินทางระหว่าง: 1 ส.ค.-30 พ.ย.58
จองและเดินทาง: 4-5  ท่าน
  ราคา: 29,900.00 บาท/ท่าน/พัก 2 ท่านต่อห้อง
จองและเดินทาง: 6-9  ท่าน
  ราคา: 27,900.00 บาท/ท่าน/พัก 2 ท่านต่อห้อง
จองและเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไป
  ราคา: 24,900.00 บาท/ท่าน/พัก 2 ท่านต่อห้อง

หมายเหตุ:
- ราคานี้จัดตามจำนวนของผู้เดินทาง จอง4คนก็เดินทางได้เลย
-ไม่ต้องรวมก้บลูกค้าท่านอื่นๆ
- เราจัดรถพร้อมไกด์บริการท่านแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
-ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง
-ทุกราคาต้องจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง21วันขึ้นไป

อัตราค่าบริการรวม:
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไชน่า อิสเทริน
2.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทัวร์
4.อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
7.รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
8.ค่าทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครอง1,000,000 บาท/ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยกขาว-เขตไว่ธาน-หอทีวีไข่มุก-อุโมงค์เลเซ่อร์
21.30น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Uสายการบินไชน่าอิสเทริน (MU)
01.55น.ออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU548
07.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหารเช้านำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม
นำท่านชมวัดอี้ฝอหรือวัดพระหยกขาว ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยและปางไสยาสน์ ที่งดงามและองค์ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อปี 1881 ต่อมา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่หาดไว่ทันสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น จากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ถือเป็นหอทีวีที่มีความสูงเป็นอันดับสามของโลก เป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีนหรือ CCTV ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของนครเซี่ยงไฮ้ได้โดยรอบจากนั้นเดินทางต่อสู่ อุโมงค์เลเซอร์ นำท่านตื่นตากับอุโมงค์ไฮเทคที่ลอดใต้แม่น้ำสู่อีกฝั่งที่เรียกว่า เดอะบันด์ หรือไว่ทาน ระหว่างทางพบกับความตื่นตา กับแสงสี และเลเซอร์ต่างๆ ที่สร้างความระทึกใจตามจินตนาการของท่าน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง:  เซี่ยงไฮ้-UNDERWATERWORLD-โจวจวง(ล่องเรือ)-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-โรงงานผ้าไหม
เช้า:   รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม UNDERWATER WORLD ชมความงามของโลกใต้ทะเล ชมสัตว์น้ำต่างๆ นานาพันธุ์ ปลาหลากหลายชนิด เพลิดเพลินกับของฝากของที่ระลึกภายในสวนสัตว์น้ำ นำท่านเดินทางสู่เมือง โจวจวง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนครเซี่ยงไฮ้จนถึงเมืองโจวจวง
เที่ยง: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านชิมขาหมูโจวจวง
บ่าย  ชมเมืองเก่าหรือฉายาเวนิซตะวันออก ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าแก่และเพลิดเพลินกับชีวิตความเป็นอยู่ชาวเมืองโจวจวงพร้อมนั่งเรือชมความงามโดยรอบของเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ซูโจว ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่  ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้งอารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดมาเยือนเมืองซูโจวแล้ว หากมีเวลาให้ท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก
ค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมหมูพันปีต้นตำรับเมืองซูโจว
เข้าพักที่โรงแรม 100 HAPPY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม: ซูโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ร้านไข่มุก-หังโจว-บ้านเศรษฐีหูเสียเอี๋ยน-ไนท์ออฟซีหู
เช้า: รับประทานอาหาร ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุก จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน  หรือชาวจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร และนมัสการมือของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกระดูกหมูอู๋ซี ต้นตำรับดังของเมืองอู๋ซี
บ่าย: นำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี่ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกตามอายุของไข่มุก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของมณฑลนี้ชมความงามตลอดเส้นทางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกพืชผักไว้รับประทานและจำหน่ายให้กับรัฐบาล จากนั้นนำท่านชม บ้านเศรษฐีหูเสียเอี๋ยน เป็นบ้านของเศรษฐีสมัยโบราณของเมืองหังโจว ซึ่งทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีพื้นที่ของบริเวณบ้านกว้างขวาง  ซึ่งในสมัยก่อนความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีท่านนี้ทำให้เกิดปัญหากับตัวเอง โดยมีข้าราชการท่านอื่นใส่ความเรื่องต่างๆทำให้เศรษฐีท่านนี้ ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทางพระราชวัง  จากนั้นนำท่านชมโชว์ ไนท์ออฟซีหู สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหู
ค่ำ:รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมอาหารพิเศษไก่ขอทานพักที่โรงแรม HANGZHOUWAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่: หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-สวนชา-เซี่ยงไฮ้-กายกรรมอีร่า-ถนนนานกิง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู   เต็มไปด้ววพันธุ์ไม้ริมฝั่งทะเลสาบ ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ตัวฉานเลียน  ซานกานอิ้นเยี่ยะ แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ สวนชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้  เป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย:นำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 8 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
ค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
..หลังอาหารมีเวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนนานกิง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด และบางยี่ห้อพากันนำมาลดราคา
พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า: เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว-นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง-กรุงเทพฯ
เช้า:  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย: อำลาเมืองเซี่ยงไฮ้ และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
21.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน เที่ยวบินที่  MU547
00.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่นี่ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)    
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3,029155296-7
Fax: 029155299

Line ID: riothaitravel
Line ID: 029155291

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์      08.00 -15.00 น.

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ทัวร์คุนหมิงด้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน
รหัสสินค้า: 000123
ราคาปกติ 23,900.00 บาท  
ราคาลด 20,900.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)โดยสายการบินไทย
•ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
•ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
•ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลก
•เมนูพิเศษ อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
•พักโรงแรม 4 ดาว

เดือน วันที่ ราคา
ส.ค.57 20-24 20,900-
ก.ย.57

3-7
17-21/24-28

22,900-

ต.ค.57 8-12/15-19
22-26/23-27
23,900
24,900-
พ.ย.57 29 ต.ค.-2/5-9/12-16/19-23/26-30 23,900-
ธ.ค.57 3-7/6-10/10-14/17-21 24,900-

วันแรก:กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-กำแพงโบราณ
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
10.50 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612 
14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง เที่ยวชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง ใช้เวลาประมาณ
4 ชั่งโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ พักค้างคืน ณ ASIA STAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 
วันที่สอง:ทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE) เพื่อชมความงามของทะเลสาบ ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความยาวจากริมฝั่งทิศเหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย เข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ พื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับ ไฟแสงสีงดงามอีกด้วยใช้เวลาประมาณ4 ชั่งโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง
พักที่ พักค้างคืน ณ GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 
วันที่สาม:ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)- IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าลี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำคณะ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ซึ่งบริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปี เทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง ความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำล้ำคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาประมาณ4 ชั่งโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ พักค้างคืน ณ ASIA STAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 
วันที่สี่  ต้าหลี่-คุนหมิง-ยาบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-เขาซีซาน-ร้านหยก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางกลับสู่ คุนหมิง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นแวะชมร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารไทย
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718 – 1843 นำท่านลอดผ่านประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริม ทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  พักค้างคืน ณ ENJOYING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ห้า:ร้านชา-วัดหยวนทง-SHOPPING-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
แวะชิมชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทย ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(สุกี้เห็ด)
บ่าย  สมควรแก่เวลานำทุกท่านสู่สนามบิน 
15.20 น. อำลานครคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613 
16.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดโปรแกรมคลิ๊ก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)

29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299

เวลาเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์       08.00 -15.00 น.

HOT LINE : 029155255 (24 ชม.)
Email: sale@riothai.co.th

Tell a Friend
ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน4คืน โตเกียว-คามาคุระ(JF)
รหัสสินค้า: 000141
ราคา 33,900.00 บาท
รายละเอียด:
INSIDE TOKYO
(โตเกียว-คามาคุระ) 6วัน 4คืน

บินโดยสายการบิน Jet Asia(JF)


เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก              
ชมพิพิธภัณฑ์ราเม็ง ตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยน ลิ้มรสราเม็งชื่อดังของญี่ปุ่น
นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ               
นมัสการ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ + วัดนาริตะซัน
ตื่นตาตื่นใจกับ "ทุ่งดอกลาเวนเดอร์" ที่บานดุจพรมผืนยักษ์สีม่วงทั่วทั้งบริเวณ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

 
 
กำหนดการเดินทาง:
มิถุนายน58   วันที่ 31พ.ค. - 05มิ.ย. 58 
                      วันที่ 06 - 11,  07 - 12,  13 - 18 มิ.ย.58 
                      วันที่ 14 - 19,  20 - 25,  21 - 26 มิ.ย.58 
                      วันที่ 27มิ.ย. - 02ก.ค. 58 
                           อัตราค่าบริการ  33,900.- บาท/ที่นั่ง

*************************************************
กรกฎาคม58  วันที่ 04 - 09,  05 - 10,  11 - 16 ก.ค58 
                       วันที่ 12 - 17,  18 - 23,  19 - 24 ก.ค58   
                       วันที่ 25 - 30,  26 - 31 ก.ค.58 
                           อัตราค่าบริการ  33,900.- บาท/ที่นั่ง

*************************************************
สิงหาคม58   วันที่ 01 - 06,  02 - 07,  09 - 14 ส.ค.58 
                      วันที่ 15 - 20,  16 - 21,  22 - 27 ส.ค.58 
                      วันที่ 23 - 28,  29 ส.ค. - 3 ก.ย.58 
                      วันที่ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 2558 
                           อัตราค่าบริการ  34,900.- บาท/ที่นั่ง(โปรแกรมการเดินทาง)
วันแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 สายการบินเจ็ท เอเชีย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง :  นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
01.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 988                
ใช้เครื่องบินแบบ 767-200 ER 232 ที่นั่ง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
09.30 น.  ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านผ่านชมโตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ซึ่งสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
พักที่   FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม :  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)- EARTH QUAKE MUSEUM โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่บานสะพรั่งเหมือนพรมสีม่วงในฤดูร้อนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วง ซึ่งโดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะเริ่มบานในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
***ในกรณีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม***
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตเกียว  นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ :   คามาคุระ – นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โอไดบะ ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์ พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด นำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า   เมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจากโตเกียว และโอซาก้า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว  คาบเกี่ยวระหว่างอ่าวโตเกียวและอ่าวสากามิ โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น และเป็นเมืองสำคัญที่เปิดประตูให้ญี่ปุ่นได้ติดต่อกับโลกภายนอกนับจากที่มีการเปิดท่าเรือโยโกฮาม่าในปี 1859 ไม่ว่าจะป็น ไอศกรีม หนังสือพิมพ์ คิริน เบียร์ โทรเลข รถไฟ ในสมัยนั้นก็นำเข้ามาสู่ญี่ปุ่นครั้งแรกที่โยโกฮาม่า นำท่านตามรอย "ทีวีแชมป์เปี้ยน"(T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับของญี่ปุ่นที่ "พิพิธภัณฑ์ราเม็ง" ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน นำท่านสู่โซน "พิพิธภัณฑ์" ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ "ราเม็ง" ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง นำท่านสู่โซนร้านค้า ท่านจะได้เลือกชมและชิม รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของเส้นราเม็งและน้ำซุปในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ให้ท่านได้ เลือกชม และชิมราเม็งสูตรต่างๆที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (ท่านละ 1 ชาม)
บ่าย     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่  NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า :  โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ
-  ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ”รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด 
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก :    วัดนาริตะซัน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 989 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่  cool
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3 /029155296-7
Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs.): 029155255


Line ID: riothaitravel
Line ID: 029155291


เปิดทำการ:
จันทร์-ศุกร์ : 08.00น. - 17.00น.
เสาร์       : 08.00น. - 15.00น.

Tell a Friend

1. ชำระด้วยเงินสดด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานของบริษัทฯ
2.ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯตามที่ระบุด้านล่างนี้

หมายเหตุ: กรุณาจ่ายเงินในชื่อบัญชี" บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ไม่มีบัญชีในนามบุคคล

บริษัทริโอไทยทราเวลจำกัด
29/44 ซอยหทัยราษฎร์39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-9155291-3 แฟกซ์: 02-9155299 มือถือ: 08-16514224
เว็บไซต์: http://www.riothaitravel.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: