ภาษาไทย

จำหน่าย ไพลสด อายุ 2 ปี

1) ผลิตพืชตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร                                            กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2) ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาตรฐานประเทศไทย  เลขที่ TAS-2173 ลงวันที่ 30  สิงหาคม 2550                   กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand’s Band บนสิ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ 

   ด้วยกระผมมีพืชสมุนไพร  ได้แก่ ไพล อายุ 2 ปี  จำนวน 12 ไร่ พื้นที่ตั้งฟาร์ม ณ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ควบคุมคุณภาพการปลูกด้วยโครงการ  Food Safety และการผลิตพืชแบบอินทรีย์ ได้รับตราสินค้า Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร  ทดสอบปริมาณน้ำมันหอมระเหยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที13 กันยายน 2550 พบปริมาณ 0.8%  โดยจะเก็บผลผลิตเมื่ออายุไพลครบ 2 ปี  ในเดือนธันวาคม 2550 นี้ 
ไพลสด
รหัสสินค้า: 000001
รายละเอียด: ต้นไพลสด
Tell a Friend
ไพลสด
รหัสสินค้า: 000002
รายละเอียด: ต้นไพลสด
Tell a Friend
ไพลสด
รหัสสินค้า: 000003
รายละเอียด: ต้นไพลสด
Tell a Friend
ไพลสด
รหัสสินค้า: 000004
รายละเอียด: หัวไพลสด
Tell a Friend
ไพลสด
รหัสสินค้า: 000005
รายละเอียด: หัวไพลสด
Tell a Friend
thaicrudedrug
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์ ไทย
โทรศัพท์: 089-5723316
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 


Page Views Shop: