รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3521000533085

    ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดล้วนได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาก่อนการผลิตออกจำหน่าย      ให้ความเอาใจใส่     ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ และคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งวิธีการผลิตก็ได้ประยุกต์มาจากวิธีการของต่างประเทศให้เหมาะสมกับการ บริโภคของคนไทย และวัตถุดิบภายในประเทศ     แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจะเป็น   อีกรูปแบบหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภคได้มีทาง          เลือกในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาต่ำ  นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้นั้นยังได้มาจากการผลิตของเกษตรกร  ที่ได้รับการส่ง เสริมโดยมูลนิธิฯ เอง ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มพืชสมุนไพร กลุ่มธัญพืชอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ เป็นต้น

จำหน่ายสินค้าสมุนไพรในมูลนิธิ  โครงการหลวง เป็นผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแปรรูป  ที่ผ่านการวิจัยจากทีมงานที่มีความรู้ความสามารถใน

มูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้แบรนด์สินค้าตรา " ดอยคำ " ผลิตภัณฑ์

ที่จำหน่ายผ่านการตรวจสอบ และ มีเครื่องหมาย อย. รับรองสินค้า ,

สินค้า OTOP, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,สมุนไพรเพาะปลูกและวิธีการ

ดูแลรักษาและสินค้าแปรรูปอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

...ฝากไว้ให้คิด...

yesมื่อพิจารณาประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์คือyes

๑. เป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวยาสำคัญ  เช่น ซิงโคนาใช้ผลิตควินิน ดูบอยเซีย (duboisia) ใช้ผลิตอะโทรปีน (atropine) เป็นต้น
         

๒. เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยา  เช่น พืชสกุลกลอย เป็นวัตถุดิบในการผลิตไดออสเจนิน (diosgenin) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาประเภทสเตียรอยด์ (steroid)หรือน้ำมันพืชเป็นวัตถุดิบในการผลิตบีตาซิโตสเตียรอล (beta sitosterol) ซึ่งใช้ผลิตยาสเตียรอยด์เป็นต้น
         

๓. เป็นแบบอย่างในการสังเคราะห์ยา  ยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดจากธรรมชาติแทบทั้งสิ้น เมื่อค้นพบ ตัวยาสำคัญจากธรรมชาติแล้วจึงมีการสังเคราะห์เลียนแบบขึ้น การศึกษาหายาใหม่ๆ จากพืชจึงยังคงดำเนินอยู่ต่อไป
         

๔. เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงสุขภาพ  ในช่วงเวลา  ๔-๕ ปีที่ผ่านมานี้ ชาวตะวันตกได้หันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากกลัวความเป็นพิษรุนแรงจากยาสังเคราะห์ และ สารตกค้างจากกระบวนการ สังเคราะห์ นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าในพืชและสัตว์มีระบบการป้องกันตัว เองที่คล้ายคลึงกัน  เช่นระบบเอนไซม์ เป็นต้น จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์น่าจะปลอดภัยกับคนด้วย ตัวอย่างเช่น โสม นมผึ้ง และเกสรผึ้ง เป็นต้น

          จะเห็นว่าแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ สมุนไพรสำหรับประเทศไทยนั้นเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้ถูกละเลยกันไป ระยะหนึ่ง   การที่จะพัฒนานำมาใช้ใหม่อีกครั้งจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙) โดยได้สรุปแนวทางที่สำคัญไว้ ๔ ประการ คือ
          ๑. การพัฒนาเพื่อการส่งออก
          ๒. การพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมยา
                    ๒.๑ อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ
                    ๒.๒ อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน
          ๓. การพัฒนาเพื่อใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน
          ๔. การพัฒนาเพื่อยุทธปัจจัย 

          ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๖  คณะกรรมการพัฒนาสมุนไพรได้พิจารณาเห็นว่ารายชื่อยาที่ใช้เป็นยุทธปัจจัยสอด คล้องกับรายชื่อยาในอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันจึงรวมเข้าเป็นหัวข้อเดียวกับ การพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมยา

          โดยทั่วไปประชาชนไทยมีพฤติกรรมการรักษาอาการเจ็บไข้ของตนเองและครอบครัวเป็น ๓ แบบ คือ
           ๑. ใช้บริการจากสถานบริการของรัฐ  ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปของการแพทย์แผนตะวันตก
          ๒. พึ่งพาแพทย์พื้นบ้าน
          ๓. รักษาตนเอง

          จะเห็นได้ว่าการรักษาตนเอง  และ  การพึ่งพาแพทย์พื้นบ้านนั้นยังมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลจากสถานบริการของรัฐ    การรักษาตนเองมีข้อดีที่เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นก่อนอาการจะกำเริบมากขึ้น  และ      เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะโรคที่   สามารถวินิจฉัยและรักษาตนเองได้เท่านั้น  การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจึงจำเป็นต้องพิจารณาขีดความรู้และความสามารถของ    ประชาชนโดยเฉพาะชาวชนบทเป็นสำคัญ

                               mailmailmailmailmailmailmailmailmail

   หจก.ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล ได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อได้สินค้าที่ดีที่สุด และ ผ่านการรับรองคุณภาพจาก องค์การอาหารและยา   ( อย.) สินค้าสมุนไพรแปรรูป ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และ วิจัย 
จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นปลอดภัย    
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรตรา Phaktila (ภัคร์ฑิลา)
ติดต่อเรา : penmat714@gmail.com , phaktila36@gmail.com
 TEL...084-3642076 Fax..054-346022
ช่องทางการชำระเงินเพิ่มเติม
ลูกค้าสามารถชำระเงิน ผ่านบัญชีร้านค้า ชื่อบัญชี ภัคร์ฑิลา สายเทพ 
ธ.กสิกรไทย สาขา ถนนฉัตรไชย เลขบัญชี 194-2-90523-4
ธ.ออมสิน สาขา บิ็กชี ลำปาง เลขบัญชี 020-0331-7777-3 
น้ำผึ้ง 100 ( 700 มล. )
รหัสสินค้า: 000047
ราคาปกติ 250.00 บาท  
ราคาลด 200.00 บาท

ประหยัด 50.00 บาท
สมุนไพร: บำรุงร่างกาย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป: น้ำผึ้ง
พืชสมุนไพร: บำรุงร่างกาย
รายละเอียด:


น้ำผึ้งเป็นผลิตผลของน้ำหวานจากดอกไม้ และจากแหล่งน้ำหวานอื่น ๆ ที่ผึ้งนำมาเก็บสะสมไว้ในรังผึ้ง น้ำผึ้งแท้ที่ได้จากธรรมชาตินั้น มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกาย เช่น เป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกาย และยังถือเป็นยาอายุวัฒนะทำให้ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาวได้อีกด้วย น้ำผึ้งตรา "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแท้ 100% ที่มีกลิ่นหอมของดอกลำไย น่าทาน และยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารหรือเครื่องดื่มได้อีกด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaisamunpri.com
Tell a Friend
สมุนไพรเพื่อสุขภาพเบญจขันต์ (เจียวกู้หลาน)ขนาด10กรัม
รหัสสินค้า: 000065
ราคาปกติ 49.00 บาท  
ราคาลด 29.00 บาท

ประหยัด 20.00 บาท
สมุนไพร: เจียวกู้หลาน
พืชสมุนไพร: เจียวกู้หลาน กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
รายละเอียด:

ลดความดันโลหิต ลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีสารแอนตี้ออกซิเดนซืระงับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.royalprojectthailand.com
Tell a Friend
นมถั่วเหลือง
รหัสสินค้า: 000052
ราคาปกติ 79.00 บาท  
ราคาลด 50.00 บาท

ประหยัด 29.00 บาท
สมุนไพร: ถั่วเเหลือง
ผลิตภัณฑ์แปรรูป: ถั่วเหลือง
พืชสมุนไพร: มีโปรตีนสูง
รายละเอียด:
โปรตีนจากถั่วเหลืองประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนที่มนุษย์ต้องการ   ทั้งยังเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ซึ่งจากผลวิจัยขององค์การอาหารและยาสหรัฐยืนยันว่า การรับโปรตีนจากถั่วเหลือง 25 กรัม ในแต่ละวัน จะลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและมะเร็งเต้านมได้ ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองแปรรูป ตรา "ดอยคำ" ผลิตจากวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองแท้ 100% ผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี คงคุณค่าของสารอาหารทั้งจากจมูกถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองไว้อย่างครบ ถ้วน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://royalprojectthailand.com
Tell a Friend
ชาผู้เฒ่าลืมไม้เท้า ขนาด 50 กรัม
รหัสสินค้า: 000063
ราคาปกติ 199.00 บาท  
ราคาลด 159.00 บาท

ประหยัด 40.00 บาท
สมุนไพร: ผู้เฒ่าลืมไม้เท้า
พืชสมุนไพร: แก้ปวดหลัง ปวดเอว
รายละเอียด:

เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดเมื้อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

ปวดเอว เหมาะสำหรับดื่มเป็นประจำ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.royalprojectthailand.com
Tell a Friend
ชาผู้เฒ่าทิ้งไม้เท้า ขนาด 10 กรัม
รหัสสินค้า: 000064
ราคาปกติ 49.00 บาท  
ราคาลด 29.00 บาท

ประหยัด 20.00 บาท
สมุนไพร: ผู้เฒ่าทิ้งไม้เท้า
พืชสมุนไพร: แก้ปวดหลัง ปวดเอว
รายละเอียด:

เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดเอว ช่วยบำรุงกำลัง

เหมาะสำหรับดื่มเป็นประจำ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.royalprojectthailand.com
Tell a Friend
ชาตะไคร้
รหัสสินค้า: 000094
ราคา 70.00 บาท
สมุนไพร: ชาตะไคร้ :ลดไขมันในเส้นเลือด ล้างไต กษัยเส้น เบาหวาน ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไขข้อ ขัดเบา มือชา เท้าชา
พืชสมุนไพร: ชาตะไคร้
รายละเอียด:

สรรพคุณ ชาตะไคร้ :ลดไขมันในเส้นเลือด ล้างไต กษัยเส้น เบาหวาน ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไขข้อ ขัดเบา มือชา เท้าชา

Tell a Friend
สมุนไพรปอกะบิด ( 100 กรัม )
รหัสสินค้า: 000095
ราคา 70.00 บาท
สมุนไพร: สรรพคุณปอกะบิด:? - ปรับสมดุลร่างกาย รักษาเบาหวาน ลดความดัน ลดน้ำตาล ในเลือด ลดไขมัน ในเลือด ลดน้ำหน
พืชสมุนไพร: ปอกะบิด
รายละเอียด:
สมุนไพรไทย ปอกะบิด: ฝักปอกะบิดเก็บได้ในฤดูหนาวเท่านั้น มีสรรพคุณที่สำคัญมากมาย ทั้งลดความดัน เบาหวาน ปรับสมดุลในร่างกาย
รายละเอียด:

ปอกะบิดเป็นสมุนไพรไทย เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการตามหลักภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเริ่มจากล้างให้สะอาด ตากแห้ง 

เห็นผลทันที ในด้านการ บำบัด ฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ โดยใน 1 ปีจะออกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 

สรรพคุณปอกะบิด:?

- ปรับสมดุลร่างกาย รักษาเบาหวาน ลดความดัน ลดน้ำตาล ในเลือด ลดไขมัน ในเลือด ลดน้ำหนัก

?- แก้อาการปวดเมื่อย ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง ไมเกรน เก๊าท์ นิ้วล๊อค

- เหน็บชา ชาปลายมือ ปลายเท้า ภูมิแพ้ ไทรอยด์

?- บำรุง ตับ ไต และเหมาะสำหรับสตรี ที่มีปัญหา เกี่ยวกับ ระบบภายใน มดลูก

ชาปอกะบิด รสชาติ กลมกล่อม หอม ดื่มง่าย ต้มดื่มแทนน้ำ ได้ทั้งร้อน และเย็น

วิธีต้ม

สังเกตจากสีในระหว่างน้ำเดือด โดยให้มีสีในลักษณของชา 

ต้มได้จนกว่า น้ำที่ได้จะมีสีจาง

Tell a Friend
สมุนไพร เลดี้รีแพร์ 10cap.
รหัสสินค้า: 000096
ราคาปกติ 150.00 บาท  
ราคาลด 140.00 บาท

ประหยัด 10.00 บาท
รายละเอียด:

สมุนไพร เลดี้รีแพร์    10cap.

รักษาอาการตกขาว คันในช่องคลอด ปวดเสียดมดลูก

วิธีทาน: รับประทานวันละ 2-3 แคปซูล วันละ2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า-เย็น

ทะเบียนเลขที่ :  G258/50

Tell a Friend
ชาเจียวกู้หลาน
รหัสสินค้า: 000097
ราคา 55.00 บาท
สมุนไพร: เจียวกู้หลาน
พืชสมุนไพร: ลดเบาหวาน ลดความดัน
รายละเอียด:

คุณสมบัติของชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน
+ ช่วยลดคอเรสเตอรอล ,ความดันโลหิต
+ ช่วยลดการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ 
+ ช่วยลดอาการเบาหวาน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
+ ช่วยลดกรดไขมันอิสระ
+ ควบคุมการเจริญและแพร่เชื้อของเซลล์มะเร็ง

บรรเทาอาการไมเกรน/ปวดหัวข้างเดียว

Tell a Friend
ลูกประคบสมุนไพร
รหัสสินค้า: 000098
ราคา 50.00 บาท
สมุนไพร: ไพล ตะไคร้ ใบมะขาม ใยส้มป่อย ข่า มะกรูด
ผลิตภัณฑ์แปรรูป: ลูกประคบสมุนไพร
พืชสมุนไพร: ไพล ตะไคร้ ใบมะขาม ใยส้มป่อย ข่า มะกรูด
รายละเอียด:

"ประโยชน์และสรรพคุณของลูกประคบสมุนไพร" มีมากมายมหาศาล อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของการแพทย์แผนไทยหรือแม้แต่การแพทย์อายุรเวทในปัจจุบัน ว่าเป็นวิธีรักษาโรควิธีหนึ่ง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา โดยเฉพาะการช่วยลดความเครียด กำจัดความอ่อนเพลีย สร้างความสดใสให่แก่อารมณ์และความรู้สึก ช่วยคลายกล้ามเนื้อ คลายเส้นเอ็น เส้นสายในผู้ป่วยให้ผ่อนคลายลง ไม่ตึงเครียดและอึดอัด

Tell a Friend
ชาตะไคร้ ตรา Phaktia ( ภัคร์ฑิลา ) บรรจุ 10 ซองชา
รหัสสินค้า: 000099
ราคา 45.00 บาท
สมุนไพร: ตะไคร้อบแห้ง ตะไคร้
ผลิตภัณฑ์แปรรูป: ตะไคร้อบแห้ง
พืชสมุนไพร: ตะไคร้
รายละเอียด:

สรรพคุุณ ลดไขมันในเส้นเลือด ล้างไต กษัยเส้น เบาหวาน ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไขข้อ ขัดเบา มือชา เท้าชา

Tell a Friend
ชารางจืด ตรา Phaktila ( ภัคร์ฑิลา ) แบบกล่องบรรจุ 20 ซองชา
รหัสสินค้า: 000100
ราคา 120.00 บาท
สมุนไพร: รางจืด
ดอกไม้แห้ง: รางจืด
ผลิตภัณฑ์แปรรูป: รางจืดอบแห้ง รางจืด
พืชสมุนไพร: รางจืด รางจืดอบแห้ง
รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร ตรา Phaktila 
ชารางจืด ผลิตจากรางจืดชีวภาพ 100% 
สรรพคุณ บำรุงร่างกาย ถอนพิษ แก้ไข้ แก้ร้อนใน ต้านพิษยาฆ่าแมลงและสารเคมี ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย

Tell a Friend
หจก.ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล
116/1 หมู่ึ 7 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ ลำปาง ไทย
โทรศัพท์: 084-3642076 ต่อ - แฟกซ์: 054-346022 มือถือ: 084-3642076
เว็บไซต์: http://www.thaisamunpri.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: